Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 187. dopisne seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 187. dopisni seji obravnavala in sprejela tri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Sprememba Uredbe o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike (SN SKP) 2023-2027 in jo objavi v Uradnem listu.

Predmetna Uredba (Uradni list RS, št. 88/23) se spreminja zaradi odobrenih sprememb SN SKP 2023-2027, in nekaterih redakcijskih popravkov, ki so bili potrebni zaradi lažjega izvajanja intervencije in dostopnosti podpor upravičencem ter boljšega razumevanja posameznih določb.

Sprememba Uredbe je pripravljena na podlagi sprememb SN SKP 2023-2027, ki se nanašajo na:

  • razširitev upravičenosti na imetnike čebeljih družin in tistih, ki so v obdobju petih let že bili vpisani v Register kmetijskih gospodarstev (RKG), vendar ne za isti KMG_MID (to je neponovljiva identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva, ki je osnova za vodenje RKG), ki je predmet prenosa,
  • trimesečni odlog vključitve v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti,
  • znižanje vstopnega praga za vlagatelje z gorskih kmetij,
  • poenotenje dolžine izvajanja poslovnega načrta za oba sklopa mladih kmetov,
  • povečanje deleža izplačila prvega obroka, sprememba pogojev za pavšalni dodatek 5.000 evrov za vse vrste izobrazbe, dodatni pavšalni dodatek se dodeli tudi, če mladi kmet ob oddaji vloge na javni razpis vodi knjigovodstvo po metodologiji FADN (mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev), 20 odstotni dodatek na vsoto pavšalov se dodeli, če ima mladi kmet ob oddaji vloge na javni razpis v uporabi 50 odstotkov kmetijskih zemljišč, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje, ob oddaji zahtevka za izplačilo drugega obroka, pa morajo imeti v uporabi 80 odstotkov zemljišč, ki izpolnjujejo te pogoje.

Sprememba Uredbe o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov in jo objavi v Uradnem listu.

Za uspešno sanacijo gozdov je najpomembneje zagotavljati pravočasen posek in odvoz neobeljenega okroglega lesa, naseljenega s podlubniki, iz gozda v predelavo na lesnopredelovalne obrate. Pri zagotavljanju učinkovitega varstva in sanacije gozdov je pomembno, da so tudi upravni postopki, ki jih v postopku izdaje odločb o poseku dreves in izvedbi drugih sanacijskih ukrepov vodi Zavod, v takih razmerah čim krajši. Zato se na podlagi 29.a člena Zakona o gozdovih v primeru upravne izvršbe po drugi osebi, ki se izvaja na podlagi izvršljive odločbe o sanitarnih sečnjah, spravilu in odvozu okuženega ali z insekti napadenega, močno poškodovanega ali podrtega drevja iz gozda in izvajanju preventivnih varstvenih del po drugi osebi, sanitarna sečnja in preventivna varstvena dela opravijo, gozdno lesni sortimenti spravijo in odpeljejo ter prodajo v imenu in za račun zavezanca.

Prodajo izvede izvršitelj upravne izvršbe. Kupnino od prodanih gozdno lesnih sortimentov se deponira na poseben podračun, ki ga Zavod za ta namen odpre. Zavod v roku sedmih dni od prejema kupnine na podračun nakaže zavezancu kupnino, zmanjšano za stroške izvršbe (posek, spravilo, izvedba preventivnih varstvenih del), prevoza, vseh del, povezanih s skladiščenjem in stroške skladiščenja ter prodaje.

Gozdni lesni sortimenti iz izvršbe po drugi osebi se prodajo centrom, ki jih izbere ZGS. Na podlagi Zakona o gozdovih so izbrani centri navedene gozdne lesne sortimente dolžni odkupiti vsaj po minimalni ceni, ki se je v povprečju v zadnjem letu znižala, zato se posodablja Priloga Uredbe z novimi odkupnimi cenami. Na podlagi drugega odstavka 4. člena Uredbe Gozdarski inštitut Slovenije pripravi predlog minimalnih odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov. Predlog minimalnih cen je bil pripravljen na osnovi strokovne analize odkupno / prodajnih cen gozdnih lesnih sortimentov v zasebnih gozdovih v Sloveniji za leto 2023. Zaradi sprememb cen gozdno lesnih sortimentov na trgu je treba posodobiti Prilogo Uredbe, ki določa minimalne odkupne cene sortimentov (franko kamionska cesta).

Imenovanje vršilke dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

Vlada je na predlog ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdala odločbo o imenovanju Vide Znoj za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, in sicer do imenovanja novega generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), vendar največ za 6 mesecev, to je najdlje do 15. avgusta 2024.

V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj lahko brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti.

Vida Znoj je doktorica veterinarske medicine in od leta 2013 zaposlena na UVHVVR, trenutno kot vršilka dolžnosti generalnega direktorja. Kandidatka ima bogate delovne izkušnje in kompetence na področjih, ki so v pristojnosti UVHVVR.