Skoči do osrednje vsebine

Izziv učinkovitega in okolju prijaznega ravnanja z energijo

Na Agenciji za okolje je 7. februarja 2024 potekala interdisciplinarna predstavitev Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije 2023 (REUS) v gospodinjstvih, ki jo izvaja agencija Informa Echo.

REUS raziskava nudi statistične podatke, ki državni upravi omogočajo spremljanje vedenja in ravnanja z energijo in s tem povezane učinke ukrepov za doseganje okoljskih, podnebnih in energetskih ciljev. Kazalci okolja, ki temeljijo na podatkih raziskave REUS, predstavljajo podlago za ozaveščanje, informiranje in opolnomočenje državljanov kot dobrih gospodarjev z energijo v svojih domovih, na delavnih mestih in v javnih ustanovah.

Ker se ravnanju z energijo posveča manj pozornosti kot sodobnim, učinkovitim tehnologijam, zakonodaji in finančnim spodbudam, so se v naročniški model raziskave REUS vključili Agencija za okolje, Eko Sklad in ELES. V povezavi z nedavnimi dogodki, ki so posledica podnebnih sprememb, so bile v središče zadnje raziskave REUS naslednja vprašanja:   

  • v kolikšni meri so slovenska gospodinjstva pripravljena na ekstremne vremenske razmere,
  • kako uporabniki ocenjujejo storitve svetovalne mreže ENSVET, ki deluje v okviru Eko sklada in
  • v kolikšni meri so gospodinjstva pripravljena na aktivni odjem in zainteresirana za lastno proizvodnjo električne energije.

Rezultati REUS 2023 so objavljeni na spletni strani Informa Echo.

Z ozaveščanjem državljanov si želi Eko sklad doseči več vlaganj v učinkovito rabo energije. V ta namen so ustanovili mrežo ENSVET, katere prepoznavnost se je v zadnjih šestih letih povečala za deset odstotkov. Kot kažejo rezultati raziskave REUS GOS 2023, energetski svetovalci mreže ENSVET podelijo največ nasvetov prek telefona in osebnega obiska v pisarni. Državljani največ informacij v zvezi z mrežo ENSVET, dobijo iz tiskanih medijev in TV. Pomemben podatek za Eko sklad je, da skoraj 60 odstotni delež anketiranih zanima in želijo izvedeti več o sami mreži ENSVET. Eko sklad torej čaka nas še veliko izzivov pri dvigu same prepoznavnosti mreže ENSVET.

Za hitrejše in dosledno pregledovanje podatkov so na Agenciji za okolje vzpostavljeni kazalci vedenja in ravnanja z energijo. Na dogodku so predstavili šest kazalcev iz naslednjih področij:

  • Ozaveščenost prebivalstva o energetski učinkovitosti in odnos do porabe energije
  • Ozaveščenost prebivalstva o vplivih podnebnih sprememb
  • Odnos prebivalstva do okolju prijaznega prometa
  • Odnos prebivalstva do porabe goriv in do vozil na alternativni pogon

Kazalci so objavljeni na spletni strani Agencije za okolje - Kazalci okolja v Sloveniji, povzetki pa na spletni strani Informa Echo.

Poleg REUS 2023 in kazalcev okolja, je bil predstavljen tudi razvojni projekt Ekosistem učinkovitega ravnanja z energijo (EURE), namenjen usklajevanju prizadevanj EU, države in državljanov, ki predstavljajo bazo za uresničevanje okoljskih, podnebnih in energetskih ciljev. Na izsledkih raziskave REUS Ekosistem EURE razvija agencija Informa Echo v sodelovanju s partnerji.

Dogodek, ki je bil namenjen deležnikom iz državne uprave, strokovni javnosti in medijem, je izpostavil, kako osebne navade in vrednote, kot sta zmanjševanje porabe energije in izbira obnovljivih virov, vodijo k trajnostnemu vedenju in prispevajo k doseganju podnebno-energetskih ciljev.