Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za finance nima pristojnosti za vsebinsko presojo nakupov resornih ministrstev

V zvezi s pojavom dezinformacij, povezanih z nakupom stavbe na Litijski, ki ga je opravilo Ministrstvo za pravosodje, odločno zavračamo poskus vpletanja Ministrstva za finance v vsebinsko presojo nakupa; teh pristojnosti finančno ministrstvo nima.

V zadnjih dneh se na nas mediji obračajo s številnimi novinarskimi vprašanji, na katera odgovarjamo v spodnjem besedilu.

Ministrstvo za finance sicer dobi v vpogled vse projekte, ki se uvrstijo v državni proračun, a ni pristojno za vsebinsko presojo posameznega projekta, v tem primeru nakupa nepremičnine.

V tem konkretnem primeru vloga Ministrstva za finance ni bila nič drugačna, kot je v primeru, ko nakup opravljajo drugi resorji. Tako na primer v primeru nakupa letala za vojsko Ministrstvo za finance ni pristojno za vsebinsko presojo, ali je za nakup izbrano letalo primerno ali ne. Ministrstvo za finance ne presoja, ali je letalo primerno za uporabo, ali ima vso potrebno opremo in ali je cena ustrezna. V tem primeru Ministrstvo za finance ne preverja (na primer v tovarni v Italiji), ali je letalo res tako, kot je navedeno v pogodbi, in ali je morda kdo drug kupil enako letalo ugodneje. To je pristojnost in odgovornost resornega ministrstva.

Odgovornost za zakonito, učinkovito in gospodarno razpolaganje s proračunskimi sredstvi je z Zakonom o javnih financah naložena predstojniku resornega ministrstva. Ta minister je tudi pristojen za podpis dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta (DIIP), za verifikacijo obveznosti in za izdajo odredbe za plačilo v breme proračunskih sredstev.

Glede uvrstitve posameznih projektov v Načrt razvojnih programov (NRP, tretji del proračuna) je vloga Ministrstva za finance, da preveri, ali se podatki v dokumentu Sklep o potrditvi DIIP (na primer ime projekta, vrednost in tako dalje), ki ga podpiše pristojni minister, ujemajo s podatki, ki so vneseni v informacijski sistem.

Ob koncu leta Ministrstvo za finance v skladu s Pravilnikom o zaključku leta preveri še, ali likvidnostna situacija proračuna omogoča prevzemanje dodatnih obveznosti.

V tem konkretnem primeru je Ministrstvo za pravosodje iskalo manjkajoča sredstva za rešitev prostorske stiske pravosodnih organov. Ker je bilo v proračunski rezervi dovolj sredstev in ker je šlo za rešitev problematike, s katero je ministrica vlado redno seznanjala, ni bilo razloga, da se sredstva ne bi mogla zagotoviti oziroma prerazporediti. Pri tem je treba upoštevati, da se mora v primeru neporabljenih sredstev ob koncu leta zasledovati interes, da se v tem letu plača čim več prevzetih obveznosti, saj bi v primeru neplačila te obveznosti bremenile proračun prihodnjega leta.

Ministrstvo za finance je na podlagi predloga vladnega gradiva za uvrstitev projekta, ki ga je pripravilo in utemeljilo Ministrstvo za pravosodje, pripravilo vladno gradivo za razporeditev manjkajočih sredstev. Ministrstvo za finance na enak način ravna v vseh primerih, ko je potrebna prerazporeditev sredstev.