Skoči do osrednje vsebine

Odziv na spletno objavo dokumentov Partnerstva za kakovost in pravičnost v vzgoji in izobraževanju

Ministrstvo se odziva na objavo dokumentov Partnerstva za kakovost in pravičnost v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, ki so bili 25. januarja 2024 objavljeni na spletni strani Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je bilo iz medijev obveščeno o objavi obsežnega programskega dokumenta oziroma nabora različnih dokumentov o viziji izobraževanja, ki ga je pripravila skupina akademikov, ravnateljev, raziskovalcev in učiteljev. Minister se z njimi še ni imel priložnosti natančno seznaniti, dokumentov in njihove vsebine snovalci ministru še niso predstavili.

Na ministrstvu pozdravljamo vse strokovne prispevke, ki so lahko v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju vzgoje in izobraževanja. Odprti smo za različne pobude, ideje in pristope ter cenimo napore vseh deležnikov, ki si prizadevajo izboljšati naš izobraževalni sistem. Verjamemo, da bodo tudi pravkar objavljeni dokumenti prepoznani kot pomemben prispevek k razpravi o prihodnosti našega izobraževalnega sistema, obžalujemo pa, da se člani civilne pobude, ki so pripravljali posamezne dokumente, svojih razmišljanj niso želeli prispevati v procesu priprave Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-33, ampak so vztrajali v ločenem, vzporednem procesu.

Obenem v predstavljenih dokumentih z veseljem prepoznavamo upoštevanje aktivnosti, analiz, informacij in predlogov Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, pa tudi rezultate različnih procesov, ki so potekali z usmerjanjem ali ob sodelovanju zavodov, ki skrbijo za razvoj področja vzgoje in izobraževanja, kot so Zavod za šolstvo, Center za poklicno izobraževanje, Andragoški center Slovenije, Državni izpitni center in drugi. To poudarja pomembnost sodelovanja in sinergije med različnimi institucijami na področju izobraževanja in prepoznavanje ustreznih smeri aktivnosti ministrstva in javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja.

Minister za vzgojo in izobraževanje še v tem tednu pričakuje tudi prvi osnutek dokumenta strokovne skupine, ki sodeluje pri pripravi Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023-2033. Kot razberemo iz objavljenega gradiva, so nekateri strokovnjaki in praktiki sodelovali v obeh procesih, kar nakazuje verjetnost sorodnih pogledov, s čimer se odpira možnost usklajevanja usmeritev in ciljev za izboljšanje našega izobraževalnega sistema. Ko bosta oba dokumenta objavljena in celostno predstavljena, bo minister, pristojen za izobraževanje, sprejel končno odločitev o sprejemu ali nadaljnjem razvoju nacionalnega programa. Odločitev bo nedvomno sprejeta v smeri povezovanja, dopolnjevanja in iskanja skupnih predlogov za oblikovanje kakovostnega razvoja sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji.

Čeprav »nova družbena pogodba za vzgojo in izobraževanje«, ki jo kot skupek več dokumentov avtorji objavljajo na spletni strani glavnega šolskega sindikata (še) ne ponuja sistemskega razmisleka, saj posamezni dokumenti niso povezani v konceptualno dovršeno celoto, je mogoče prepoznati nekatere dobre sistemske usmeritve, kot na primer zakonsko določitev minimalnega deleža javnega financiranja za vzgojo in izobraževanje, ob tem pa tudi nekatere rešitve, v katerih prepoznavamo interese posameznih skupin deležnikov in v preteklosti niso doživele širokega konsenza. Nekaterih pomembnih področij, kot na primer poklicnega in strokovnega izobraževanja, dokument sploh ne naslavlja, bralca pa begajo tudi nekatere nejasnosti, ki verjetno zaradi umanjkanja povezanosti posameznih predlogov v sistemsko celoto lahko nakazujejo celo nasprotujoča si stališča. To je pomemben opozorilni znak, ki ga bomo skrbno upoštevali pri nadaljnjem razvojnem delu.

Ponovno poudarjamo, da predstavljeni prispevek na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje pozdravljamo, a v njem prepoznavamo številne možnosti izboljšav, predvsem na področju povezovanja rešitev v konsistentno celoto. Prav zaradi tega razumemo objavo gradiva kot spodbudo za konstruktivno razpravo avtorjev s skupino za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023-33 in iskanje skupnih rešitev za izboljšanje našega izobraževalnega sistema. Prva priložnost odpiranja vprašanj in široke razprave o predlogih, nastalih v obeh procesih, v katerih je v marsičem prišlo do komplementarnih razmislekov, bo zagotovo že ob predstavitvi predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023-2033. Na strani ministra namreč velja prepričanje, da je prava pot do družbenega soglasja v dobro sistema vzgoje in izobraževanja za prihodnje generacije v iskanju rešitev z visoko stopnjo konsenza, ob pripravljenosti na sodelovanje izven vnaprej določenih miselnih okvirov in v odprtosti do povezovanja. Naš skupen prednostni cilj, ki bi ga po mnenju ministrstva morali zasledovati vsi, ki želimo pozitivno prispevati k našemu šolskemu sistemu v dobrobit vseh udeleženih in naše družbe, je zagotoviti celovite rešitve, ki bodo omogočile enakopravno, kakovostno vzgojo in izobraževanje vsem otrokom, učencem, dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih v varnem in spodbudnem okolju.

Minister za vzgojo in izobraževanje na tem mestu ponovno izraža obžalovanje nesodelovanja strokovnjakov in praktikov, vpetih v oba procesa, in poudarja pomen povezovanja, sodelovanja in iskanja skupnih sistemskih rešitev. Le na ta način se je mogoče izogniti parcialnim zaključkom, ki običajno ne doživijo širšega konsenza in posledično ne prispevajo k celovitemu izboljšanju sistema.

Hvala vsem, ki prispevate na področju vzgoje in izobraževanja, tudi z razmisleki o možnih izboljšavah sistema. Veselimo se nadaljnjega skupnega dela na tem, za družbo in njen napredek ključnem področju.