Skoči do osrednje vsebine

Oddaja vlog za Promocijo vina na tretjih trgih

Vloga za povrnitev upravičenih stroškov izvedenih dejavnosti iz programa 2023/2024 ter vloga za odobritev programa za leto 2024/2025 v okviru ukrepa Promocija vina v tretjih državah

Vloga za povrnitev upravičenih stroškov za izvedene dejavnosti iz programa 2023/2024 za ukrep Promocija vina v tretjih državah

Rok za oddajo vloge je 31. januar 2024 za dejavnosti, izvedene med 1. junijem in 31. decembrom 2023. Vlogo se lahko vloži na agencijo v pisni ali elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom na naslov aktrp@gov.si.

V decembru 2023 je bila sprejeta nova Uredba o izvajanju intervencij v vinskem sektorju, ki prinaša nekaj novosti:

  • višina podpore znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov,
  • promocijsko gradivo mora biti v enem od jezikov države, v kateri se izvaja promocija oziroma katere udeležencem je ta namenjena, ali pa v enem od uradnih jezikov EU,
  • upravičencu, ki za posamezno dejavnost uveljavlja manj kot 60 odstotkov višine sredstev, odobrene z odločbo o odobritvi programa, se podpora ne dodeli,
  • vlagatelj, ki je pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost in vodi poslovne knjige v skladu z računovodskimi standardi za davčne namene, za vse poslovne dogodke v zvezi z izvedbo dejavnosti, ki so predmet podpore, vodi ločeno računovodstvo v skladu z računovodskimi standardi.

Pravočasno poskrbite, da boste še pred oddajo Vloge za povrnitev upravičenih stroškov sporočili morebitne spremembe, ki so nastale tekom izvajanja programa.

Vloga za odobritev programa za leto 2024/2025 za ukrep Promocija vina v tretjih državah

Rok za oddajo vloge za odobritev programov je najpozneje do 1. marca 2024. Programi se lahko nanašajo na dejavnosti, ki bodo izvedene v obdobju med 1. majem leta 2024 in med 30. aprilom 2025.

S spremembo Uredbe sta se spremenila način vlaganja vlog in obdobje izvajanja promocijskih aktivnosti. Vloge se tako vložijo v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog je vzpostavljeno vstopno spletno mesto, na katerem se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem Agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vlog in izjav, izvede elektronski vnos, vlogo in izjavo podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in ju vloži v informacijski sistem Agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge. Če jo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo vloge in izjave registrirati pri Agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni tudi izjavo o obstoju in sprejemu pooblastila v skladu z zakonom o kmetijstvu.

Spletna aplikacija bo odprta od 1. februarja 2024 dalje.

Novosti pri vlogah za odobritev programov:

  • znižala se je količina vina, ki je bila vstopni pogoj v ukrep in sicer so upravičenci vsi tisti pridelovalci, vpisani v register, ki letno pridelajo najmanj 20.000 litrov vina, pri pridelovalcih, ki pridelujejo vino iz ekološko pridelanega grozdja, pa mora letna pridelava znašati najmanj 10.000 litrov,
  • uvede se ocenjevanje vlog na podlagi meril,
  • upravičeni stroški programa morajo znašati najmanj 5.000 evrov,
  • upravičenec lahko prejme podporo za promocijo v tretjih državah največ za obdobje petih let za isti trg tretje države, razen za dejavnosti promocije in komuniciranja za konsolidacijo možnosti prodaje, kjer se upošteva Uredbe,
  • za nov trg tretje države se šteje druga regija v isti tretji državi ali pa druga ciljna skupina na istem trgu,
  • vlagatelj, ki je pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost in vodi poslovne knjige v skladu z računovodskimi standardi za davčne namene, za vse poslovne dogodke v zvezi z izvedbo dejavnosti, ki so predmet podpore, vodi ločeno računovodstvo v skladu z računovodskimi standardi.

Za dodatne informacije nam lahko pišete na naš poštni predal vin-ukrepi.aktrp@gov.si ali nas pokličete na 01 580 77 92.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja