Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje protipoplavnih ureditev na Pekrskem potoku

Na Pekrskem potoku so se začela izvajati dela, ki predstavljajo del protipoplavnih ureditev v okviru projekta Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – območje Ptujske Drave.

V oktobru 2023 so se na Pekrskem potoku začela izvajati pripravljalna dela za izvedbo protipoplavnih ukrepov, ki so načrtovana v okviru projekta Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – območje Ptujske Drave. Na območju Pekrskega potoka je načrtovan suhi zadrževalnik ter druge vodnogospodarske ureditve.

Trije bagri ob strugi potoka izvajajo pripravljalna dela za vodnogospodarske ureditve

Pripravljalna dela na Pekrskem potoku

1 / 2

Vodnogospodarske ureditve na Pekrskem potoku

Na približno 2.500 m dolgem odseku Pekrskega potoka med sotočjem z Radvanjskim in Rožnodolskim potokom bo izvedena renaturacija struge. To pomeni, da bo profil struge preoblikovan na način, da bo njen videz bolj naraven. Načrtovani so različni nakloni in širine struge, zasaditev obvodne vegetacije in ojezeritve. V strugi so načrtovani tudi pragovi, ki bodo opravljali več funkcij:

  • možnost večje akumulacije vode v načrtovanih ojezeritvah,
  • vzdrževanje oziroma reguliranje padca nivelete dna struge,
  • stabilizacija brežine,
  • zmanjšanje erozijske in prenosne sposobnosti vodotoka,
  • dovajanje večjih količin kisika v potok,
  • krajinska popestritev.

Za utrjevanje in zaščito brežin so mestoma predvidene utrditve z betonskimi pragovi ali kamnitimi ploščami. Za vodnogospodarske ureditve je gradbeno dovoljenje že pridobljeno, zato so se pripravljalna dela na terenu že pričela.

Vodnogospodarske ureditve samega potoka so predvidene skladno z načrtovanimi krajinsko - arhitekturnimi rešitvami in bodo zagotavljale dodatno protierozijsko zaščito v strugi potoka.

Zadrževalnik Pekrskega potoka

V neposredni bližini struge Pekrskega potoka v Mariboru je za zmanjševanje poplavne ogroženosti naselja načrtovan suhi zadrževalnik, ki predstavlja bistveni del protipoplavnih ureditev na Pekrskem potoku. Suhi zadrževalnik bo zadrževal visokovodne konice na območju pomembnega vpliva poplav Radvanje. Za izgradnjo suhega zadrževalnika trenutno poteka dopolnjevanje DGD dokumentacije in pridobivanje pravice graditi. Prav tako je za izgradnjo zadrževalnika potrebno zagotoviti še zemljišča. Za uspešno izvedbo suhega zadrževalnika bo tako pomembno tudi sodelovanje lastnikov zemljišč, na katerih je načrtovana njegova izgradnja. Pogovori z lastniki že potekajo, dela pa se bodo začela, ko bodo pridobljena vsa potrebna zemljišča ter v naslednjem koraku še gradbeno dovoljenje.

Tako suhi zadrževalnik kot tudi ostale vodnogospodarske ureditve Pekrskega potoka kot celota tvorijo celovito rešitev za zmanjšanje poplavne ogroženosti območja ob reki Dravi in njenih zalednih pritokih.

Grafični prikaz lokacije predvidenih vodnogospodarskih ureditev ter suhega zadrževalnika na zemljevidu.

Z vijolično barvo je označen odsek, kjer se bodo izvajale vodnogospodarske ureditve, z rumeno pa je označena predvidena lokacija zadrževalnika.