Skoči do osrednje vsebine

Agencija objavila rezultate vzorčenj tal v letu 2023

Izsledki monitoringa kakovosti tal kažejo na prisotnost onesnaževal na vseh preiskovanih vzorčnih mest. Največje preseganje smo izmerili na vzorčnih mestih Celje in Blanca. Izmerjena onesnaževala so večinoma posledica človeške dejavnosti, na kar so ponekod nakazovala tudi premeščena in premešana tla z vključenimi umetnimi primesmi.

Izvajanje monitoringa kakovosti tal v Sloveniji je določeno v 147. členu Zakona o varstvu okolja. Pravilnik o monitoringu kakovosti tal pa določa način in obseg izvajanja monitoringa kakovosti tal, metodologijo vzorčenja tal, analiziranje vzorcev tal in način poročanja o izsledkih monitoringa kakovosti tal. Monitoring kakovosti tal se izvaja na podlagi programa monitoringa kakovosti tal. Omogoča pridobitev zanesljivih podatkov o stopnji onesnaženosti, različnih spremembah kakovosti ter predvidenih posledicah različne rabe. Onesnaženost tal se določa na podlagi Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, kjer so opredeljene nevarne snovi, katerih vrednosti se morajo spremljati v tleh.

Program monitoringa kakovosti tal za leto 2023 je zajemal 15 vzorčnih mest na lokacijah:

 • CELJE (M00082)
 • KOPER (M00083)
 • DOLGA VAS (M00084)
 • ILIRSKA BISTRICA (M00085)
 • GORNJA BISTRICA (M00086)
 • ŠMARJE PRI JELŠAH (M00087)
 • ŠMARTNO (M00088)
 • JELŠEVNIK (M00089)
 • GRAD (M00090)
 • DOLIČ (M00091)
 • MOJSTRANA (M00092)
 • RAVNE NA KOROŠKEM (M00093)
 • DRAVOGRAD (M00094)
 • BLANCA (M00095)
 • LJUBLJANA - ARSO (M00096).

Glede na namensko rabo tal smo vzorčenje opravili na osmih lokacijah v stanovanjskih območjih, dveh na kmetijskih zemljiščih in petih na otroških igriščih. Vzorci tal za pedološke in kemijske analize so bili odvzeti iz različnih globin glede na rabo tal, skladno s Pravilnikom. Na vsaki lokacij vzorčnega mesta smo izkopali pedološki profil, na podlagi katerega smo določili talni tip, opisali talne horizonte in izmerili skupno globino tal do matične podlage. Iz pedološkega profila smo odvzeli porušene in neporušene vzorce tal, ločeno po horizontih.

Splošne lastnosti vzorčnih mest, terenski opisi talnih lastnosti ter rezultati pedoloških in kemijskih analiz s strokovnimi interpretacijami podatkov so na voljo v aplikaciji »Kakovost tal«. Izbira sloja »Monitoring kakovosti tal (MKT) - Lokacije vzorčnih mest MKT« omogoča prikaz lokacij vseh vzorčnih mest, ki so bila že vključena v monitoring. Ob kliku na posamezno točko se odpre pojavno okence, kjer z izbiro »Poročilo - Več informacij« lahko dostopite do vseh podatkov za posamezno vzorčno mesto.

Novost pri oblikovanju vsebin standardnih izpisov za posamezno vzorčno mesto je povečan poudarek na strokovni interpretaciji rezultatov. Vsak izpis sedaj vsebuje tudi interpretacijo talnih lastnosti, opis možnih poti prehajanja onesnaževal ter njihovih vplivov na človeka in okolje. V primerih preseganj mejnih, opozorilnih in kritičnih vrednosti onesnaževal v tleh glede na Uredbo so navedeni tudi različni ukrepi in priporočila za izboljšanje stanja tal ter zmanjšanje potencialnih negativnih tveganj za zdravje ljudi in okolje.