Skoči do osrednje vsebine

Zbiranje raziskovalnih tem za nov javni razpis sektorskega ciljnega raziskovalnega programa

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravljamo izhodišča za oblikovanje novega javnega razpisa sektorskega ciljnega raziskovalnega programa, ki ga bomo izvedli v letu 2024. Vabimo vas, da nam pošljete predloge raziskovalnih tem in ciljev.

Sektorski ciljni raziskovalni program Naša hrana, podeželje in naravni viri izvajamo z javnimi razpisi, ki temeljijo na dokumentih dolgoročnega sektorskega razvojnega načrtovanja v kmetijstvu, ribištvu, prehrani in gozdarstvu. V skladu s pravilnikom, ki ureja ciljne raziskovalne programe, k sodelovanju pri pripravi javnega razpisa v letu 2024 vabimo zainteresirane predlagatelje raziskovalnih tem in ciljev.

Predloge raziskovalnih tem in ciljev nam lahko pošljete na katerem koli od naslednjih težišč in tematskih sklopov:

1. težišče je pametno, odporno in konkurenčno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in živilskopredelovalni sektor z naslednjimi tematskimi sklopi:

  • a) preobrazba proizvodnih sistemov pridelave hrane z inovativnimi rešitvami v smeri krepitve odpornosti, konkurenčnosti, razogličenja in trajnosti;
  • b) izboljšanje poslovnega okolja, krepitev podjetništva, tržne usmerjenosti, in poslovne organiziranosti z inovativnimi rešitvami v agroživilskih verigah;
  • c) spodbujanje razvoja biogospodarstva na načelih krožnosti v kmetijstvu, živilski industriji in gozdarstvu;

  2. težišče je varovanje okolja in trajnostno upravljanje z naravnimi viri z naslednjimi tematskimi sklopi:

   • a) prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter k trajnostni proizvodnji energije;
   • b) spodbujanje trajnostnega razvoja in učinkovitega upravljanja naravnih virov, kot so voda, tla in zrak;
   • c) prispevanje k varstvu biotske raznovrstnosti, krepitev ekosistemskih storitev ter ohranjanje habitatov in krajine;

   3. težišče je kakovost življenja, varna in zdrava hrana, krepitev gospodarske aktivnosti na podeželju z naslednjimi tematskimi sklopi:

   • a) generacijska obnova, socialni odnosi in vključenost marginalnih skupin na podeželju;
   • b) diverzifikacija podeželskih gospodarstev in novi poslovni modeli;
   • c) lokalni razvoj na podeželskih območjih;
   • č) zdravje, hrana in odpadki hrane;
   • d) zdravje rastlin in živali ter izboljšanje dobrega počutja živali;

   4. težišče je oblikovanje in prenos znanja in na dejstvih utemeljena politika z naslednjimi tematskimi sklopi:

   • a) oblikovanje učinkovitega sistema znanja in inovacij v kmetijstvu ( AKIS);
   • b) novi sistemi in inovacije na področju svetovanja;
   • c) infrastruktura na področju prenosa znanja;
   • č) uvajanje digitalizacije v kmetijstvu gozdarstvu in živilski industriji;
   • d) podatkovni viri in orodja v podporo odločanju kmetijske, gozdarske in ribiške politike.

   Pri oblikovanju predlogov raziskovalnih tem je treba v skladu s pravilnikom, ki ureja ciljne raziskovalne programe, upoštevati predvsem naslednje:

   • prednostne teme morajo biti oblikovane, tako da se nanašajo na ključne razvojne probleme določenega področja, za reševanje katerega je treba dobiti raziskovalno podporo. Posebej je treba prikazati pomen in možnosti predlaganih tem pri prenosu znanja v prakso;
   • preko javnega razpisa ni možno financirati ekspertiz, študij ali strokovnih nalog, od katerih imajo javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost, ministrstva in drugi proračunski uporabniki izključno korist;
   • projekti lahko trajajo od enega do tri leta.

   Predloge raziskovalnih tem in ciljev pošljite na obrazcu na spodnji povezavi na e-poštni naslov crp2024.mkgp@gov.si do 16. januarja 2024.

   Na podlagi prispelih predlogov bomo oblikovali seznam prednostnih tem za javni razpis v letu 2024. Pri oblikovanju javnega razpisa bomo dali posebno pozornost predlogom raziskovalnih tem, ki bodo neposredno podprli na dejstvih utemeljeno kmetijsko, gozdarsko in ribiško politiko, na kmetijskem področju zlasti v smislu podpore doseganju prednostnih nalog strateškega načrta skupne kmetijske politike za Slovenijo.

   Za dodatne informacije v zvezi z oblikovanjem javnega razpisa sektorskega ciljnega raziskovalnega programa se lahko obrnete na naslednje osebe: