Skoči do osrednje vsebine

Zaključen je tretji občasni varnostni pregled Nuklearne elektrarne Krško

Uprava za jedrsko varnost je 4. decembra 2023 odobrila poročilo o tretjem občasnem varnostnem pregledu (OVP), ki je potekal v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) od leta 2020. Odobritev poročila, ki vsebuje celovito presojo varnosti objekta ter načrt sprememb in izboljšav na podlagi najdb pregleda, je pogoj za podaljšanje obratovalnega dovoljenja NEK.

OVP je desetletni proces, ki se začne s pripravo programa za izvedbo, tega pa odobri Uprava za jedrsko varnost. Program določa vsebino, obseg in časovni načrt pregleda ter metodologijo obravnave najdb iz pregleda. V skladu s programom OVP, ki je bil odobren 23. decembra 2020, je NEK v treh letih izvedel pregled skladnosti projekta elektrarne z zakonodajo ter mednarodnimi varnostnimi standardi, ter ob tem pregledal tudi dejansko stanje objekta oz. opreme, organizacije in osebja in druga tehnična in organizacijska področja, ki so razvrščena v 18 varnostnih vsebin. Zahteve za vsebino in obseg OVP ter proces izvedbe pregleda in poročanje so določeni v Pravilniku o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov ter v Praktični smernici »Vsebina in obseg občasnega varnostnega pregleda sevalnega ali jedrskega objekta«.

Tretji OVP je bil specifičen, ker je bil povezan s podaljšanjem obratovalne dobe NEK in z novimi vsebinami kot so fizično varovanje, radioaktivni odpadki in sevalna varnost. NEK je v pregled vključil še pomembne dodatne vhodne podatke, kot so predlogi za izboljšave na področju verjetnostnih varnostih analiz za požarne dogodke in ugotovitve misije Mednarodne agencije za atomsko energijo za pregled varnosti dolgoročnega obratovanja (angleško Pre-SALTO - Safety Aspects of Long Term Operation), kot tudi nove zahteve Združenja evropskih upravnih organov za jedrsko varnost (angleško WENRA - Western European Nuclear Regulators Association) iz leta 2020. V zelo obsežnem in strokovno zahtevnem pregledu, v katerem je sodelovala večina strokovnega kadra Uprave za jedrsko varnost, so bila pregledana tematska poročila za vse varnostne vsebine ter najdbe, ki so rezultat pregleda, nato pa preverjena ocenjevanja varnostne pomembnosti najdb, določitev ustreznih popravnih ukrepov in priprava načrta za izvedbo teh ukrepov oz. načrta sprememb in izboljšav. Pomembna je tudi celovita ocena varnosti, ki pokaže, ali je NEK še vedno tako varna, kot je določeno v projektu objekta in ali bo varnost objekta zagotovljena tudi v obdobju naslednjih 10 let. Celovita ocena varnosti je pokazala na pomembno izboljšanje stopnje varnosti NEK v obdobju od prejšnjega OVP, pri čemer je bil poglaviten prispevek zaradi varnostnih izboljšav v okviru Programa nadgradnje varnosti NEK.

Z izdajo odločbe o odobritvi poročila o tretjem občasnem varnostnem pregledu se začenja zadnji del procesa, ki zajema izvedbo načrta ukrepov v naslednjem petletnem obdobju. V letu 2030 pa se bo že začel prvi del četrtega OVP s postopkom za odobritev programa OVP.