Skoči do osrednje vsebine

Pričetek izvajanja revitalizacijskih ukrepov na vodah v Štajerske

Direkcija Republike Slovenije za vode je v sklopu projekta LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji, LIFE-IP NATURA.SI, pričela z izvedbo revitalizacijskih ukrepov na vodah Štajerske.

Na podlagi medsektorskega sodelovanja ter usklajevanja ciljev partnerjev s področja varstva narave, ribištva, kmetijstva, gozdarstva in upravljanja voda je bil pripravljen nabor revitalizacijskih ukrepov. Ukrepi naslavljajo ohranjanje oziroma obnovo naravne dinamike vodotokov in prehodnosti za vodne organizme, zajemajo pa tudi odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin, revitalizacijo brežin in vzpostavitev obrežne zarasti. Prednostno so ukrepi namenjeni ohranjanju stanja ciljnih Natura vrst (vodomec, platnica, donavski potočni piškur, kačji potočnik, navadni škržek) in njihovih habitatov. Prispevali bodo tudi k doseganju oziroma vzdrževanju dobrega stanja voda.

Predhodno so na Direkciji Republike Slovenije za vode v okviru LIFE-IP potekali postopki, potrebni za pričetek izvedbe ukrepov. Prva faza projekta je bila namreč pridobitev zemljišč, ki niso bila v državni lasti. Za potrebe izvedbe ukrepov je v pridobivanju 4,94 ha zemljišč. V nadaljevanju smo pričeli s pripravo ustrezne projektne dokumentacije in pridobivanjem potrebnih soglasij in dovoljenj za izvedbo ukrepov.

Z oktobrom 2023 so bili izpolnjeni vsi potrebni pogoji za pričetek izvedbe ukrepa v Mlačah, novembra pa tudi za izvedbo ukrepa v Lušečki vasi. Ukrepa sta namenjena izboljšanju prehodnosti za vodne organizme (primarno ciljnim Natura vrstam rib) z rekonstrukcijo obstoječih pragov.

Ukrep v Mlačah se izvaja na Dravinji, kjer bomo znižali obstoječi prag in izvedli navezavo hrapave drče – ribje steze. Le-ta bo izvedena kot lomljenec v betonu z globokimi fugami. Zavarovanje brežine bo izvedeno na desnem bregu reke Dravinje s kamnom v suho. Namen rešitve je preprečitev spodjedanja brežine v bližini stanovanjskih objektov. V levo brežino vodotoka ne bomo posegali, tako da bo obstoječa brežina in zrela obrežna vegetacija popolnoma ohranjena.

Ukrep v Lušečki vas se izvaja na potoku Ličenca, kjer je bila na obstoječ prag navezana drča v leseno-kamniti izvedbi, z izmenjevanjem tolmunov in tekočih odsekov pa bo omogočen prehod vodnim organizmom. V začetnem delu drče smo izvedli tudi obojestransko obrežno zavarovanje s kamnom v suho. Dodatno bomo na tem območju vzpostavili tudi avtohtono obrežno vegetacijo. Pričetek izvedbe ostalih revitalizacijskih ukrepov je predviden v letu 2024.

Projekt LIFE-IP NATURA.SI temelji na povezovanju različnih deležnikov in iskanju sinergijskih rešitev med sektorji s področja upravljanja z vodami, varstva narave, kmetijstva in gozdarstva z namenom izboljšanja upravljanja na območjih Natura 2000 v Sloveniji. Vodilni partner projekta je Ministrstvo za naravne vire in prostor, ki projekt izvaja v sodelovanju s 14 partnerji. Projekt LIFE-IP sofinancirajo Evropska unija iz sredstev programa LIFE, Ministrstvo za naravne vire in prostor ter partnerji.