Skoči do osrednje vsebine

Poslanica ministra Luke Mesca ob mednarodnem dnevu invalidov

Objavljamo poslanico ministra Luke Mesca ob mednarodnem dnevu invalidov. 3. december so Združeni narodi razglasili za mednarodni dan invalidov in letošnje leto obeležuje ta dan pod geslom: »Združeni v akciji za reševanje in doseganje ciljev trajnostnega razvoja za, z in s strani invalidov.«

Skrb za najranljivejše skupine je eden glavnih temeljev socialne in ljudem prijazne države. Le spodbujanje polnega uživanja človekovih pravic invalidov, sodelovanja, enakopravnosti in čim večje neodvisnosti lahko privede do močnejšega občutka pripadnosti in pomembnega napredka pri človeškem, socialnem in gospodarskem razvoju družbe.

Kot minister, pristojen tudi za področje invalidskega varstva, se tega ves čas zavedam. Izboljšanje položaja invalidov je in bo tudi vnaprej naše ključno vodilo pri pripravi zakonskih sprememb na področju invalidskega zavarovanja. Z novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je trenutno v obravnavi v Državnem zboru in ki bo sprejeta v naslednjih dneh, bomo zagotovili višje invalidske pokojnine delovnim invalidom.

Delovni invalidi s pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega, ki so delali vsaj štiri ure, so doslej poleg plače za štiri ure dela prejemali tudi delno nadomestilo, ki je bilo odmerjeno od invalidske pokojnine, kar pomeni, da je ta del njihovega dohodka že upošteval odmerni odstotek. Z januarjem 2024 se jim bo pokojninska osnova izračunala na podlagi plače, ki bi jo prejemali, če bi delali za polni delovni čas, kar pomeni višjo osnovo in posledično višjo pokojnino.

Naj ob tem dnevu spomnim, da je Generalna skupščina Združenih narodov je 13. decembra 2006 sprejela Konvencijo o pravicah invalidov in Izbirni protokol h Konvenciji o pravicah invalidov. Konvencija je namenjena zaščiti pravic in dostojanstva invalidov. Slovenija je konvencijo in izbirni protokol podpisala med prvimi, 31. marca 2007 na sedežu Združenih narodov, ratificirala pa aprila, leta 2008. Konvencijo je leta 2010 ratificirala tudi Evropska unija in do danes vse države članice Evropske unije.

V letih po ratifikaciji konvencije smo dokazali, da gremo po pravi poti, da sledimo obveznostim in vestno uresničujemo svoje zaveze, kar se kaže v uspešno sprejetem širokem spektru invalidske zakonodaje in nacionalnih ukrepov, ki celostno urejajo področje življenja invalidov. Enako se zavzemamo za uresničevanje Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, ki so jo sprejeli vsi svetovni voditelji leta 2015. Agenda je univerzalni načrt delovanja za odpravo revščine, zaščito planeta in zagotovitev blaginje ter vključuje sedemnajst ciljev trajnostnega razvoja, ki jih morajo do leta 2030 doseči vse države. Vključuje tudi prisego, da »nihče ne bo ostal zadaj« in da »bo dosežen tudi tisti, ki najbolj zaostaja«. Agenda se zavezuje, da bo opolnomočila osebe, ki so v ranljivem položaju, vključno z invalidi ter spodbuja univerzalno spoštovanje človekovih pravic, enakosti in nediskriminacije.

Z namenom uresničevanja trajnostnega razvoja s področja invalidske politike se zavedamo, da moramo za dosego ciljev vsi deležniki prispevati svoj delež in medsebojno sodelovati. Za vključujoče življenjsko okolje in vključujočo trajnostno družbo morajo torej sodelovati Vlada, civilna družba, zasebni sektor, strokovnjaki in invalidske organizacije ter invalidi.

Trajnostni razvoj je zasnova razvoja človeške družbe, ki izraža spoštovanje do drugih, drugačnosti in različnosti, vendar pa morajo vsi imeti enake možnosti, da vsak v družbi lahko zadovoljuje vse svoje potrebe, ne da bi pri tem ogrožal možnosti za rast in razvoj prihodnjih generacij ter ob tem upoštevati gospodarsko, družbeno-socialno, okoljsko področje in področja dostopnosti.

Za uresničevanje implementacije Konvencije in ciljev trajnostnega razvoja ni dovolj le priprava zakonov in nacionalnih predpisov ter drugih splošnih določb, temveč je potrebno upoštevati načelo medsebojnega sodelovanja vseh deležnikov v družbi, ter soustvarjati naprednejšo in boljšo družbo, ki bo vsem omogočila enako participacijo v družbi na vseh področjih življenja. 

Ministrstvo se zaveda, da je potrebno voditi skupno dolgoročno invalidsko politiko, ukrepe na ekonomsko-socialnem in ekološko trajnostnem področju in s tem bo mogoče uresničiti začrtane cilje trajnostnega razvoja.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vsem invalidom in njihovim svojcem izreka iskrene čestitke ob njihovem jubilejnem mednarodnem prazniku invalidov.