Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 81. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 81. seji obravnavala in sprejela tri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Dopolnitev Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

Vlada je sprejela Uredbo o dopolnitvi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (PRP RS) za obdobje 2014–2020 ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predmetna uredba se dopolnjuje zaradi spremembe Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/1172, ki ureja olajšanje pregledov pogojenosti in navzkrižne skladnosti za nekatera plačila na površino v okviru skupne kmetijske politike. Dopolnitev se nanaša na uskladitev uredbe s predpisom EU in ne vpliva na pravice upravičencev.

Sprememba Odloka o začasnem ukrepu sofinanciranja stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasnem ukrepu sofinanciranja stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Posamezna območja v Sloveniji imajo velik potencial na področju pridobivanja toplote iz geotermalne energije. Le-ta je obnovljivi vir, ki ga je nujno potrebno izkoristiti. Iz okoljskega vidika pa je pomembno tudi, da se načrpana voda vrača nazaj na isto globino, s tem je okolje razbremenjeno temperaturne obremenitve, ki se dogaja sedaj, ko topla voda odteka v površinski vodotok.

V Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe so sredstva namenjena tudi za investicije, ki bodo lahko pomembno prispevale k ciljem blaženja podnebnih sprememb in prilagajanju nanje v kmetijstvu in gozdarstvu, kot so investicije v izgradnjo zaprtih reinjekcijskih sistemov vrtin.

Predmetni odlok se spreminja zato, ker je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) v okviru javnega razpisa za sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin prejela vlogo v višini sofinanciranja približno 2 milijonov evrov. Pri izgradnji zaprtih reinjekcijskih sistemov vrtin pa so zaradi vpliva epidemije covida-19 ter vojne v Ukrajini nastale zamude. S tem odlokom se torej ureja zamik zadnjega izplačila sredstev v leto 2025. Izgradnja reinekcijskih vrtin se je začela z izdajo odločbe o pravici do sredstev v letu 2022 in se bo zaradi zamude končala decembra prihodnje leto. Zadnji obrok izplačila bo izplačan do marca 2025. V ta namen so v proračunu Republike Slovenije zagotovljena sredstva v letih 2024 in 2025.

Razrešitev in imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet Zavoda za ribištvo Slovenije

Vlada je sprejela sklep, da se v svetu Zavoda za ribištvo Slovenije kot predstavnika ustanovitelja razreši člana Jerneja Švaba, predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Za preostanek mandata sveta Zavoda za ribištvo Slovenije (do 23. februarja 2026), se v svet Zavoda za ribištvo Slovenije kot predstavnika ustanovitelja imenuje Uroša Zgonca, predstavnika MKGP.

Sklep o razrešitvi in novemu imenovanju je bil sprejet zato, ker je sedanji član sveta Zavoda za ribištvo Slovenije Jernej Švab 27. oktobra letos podal odstopno izjavo.