Skoči do osrednje vsebine

S krepitvijo znanja in kompetenc do uspešnejšega obvladovanja nekemičnih zasvojenosti

Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sta v okviru implementacije Programa MIRA, Nacionalnega programa duševnega zdravja 2018–2028, organizirala 2. Nacionalno konferenco obvladovanja nekemičnih zasvojenosti z naslovom »Z znanjem do zmernosti«, ki poteka 20. in 21. novembra 2023, v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju.

Nekemične zasvojenosti predstavljajo tiste oblike zasvojenosti, ki ne nastanejo zaradi vnosa psihoaktivnih snovi v telo, temveč jih povzročajo različna vedenja. Vse več raziskovalcev, strokovnjakov, staršev, svojcev in drugih deležnikov opozarja na porast različnih oblik prekomernega vedenja, ki lahko vodi v zasvojenost ter tako pomembno vpliva na duševno in telesno zdravje populacije. Vsebine tokratne konference se osredotočajo predvsem na krepitev znanja in kompetenc strokovnjakov, ki se pri svojem delu soočajo z nekemičnimi zasvojenostmi. Pri tem je poudarek tudi na povezovanju različnih deležnikov, izmenjavi dobrih praks znanj in izkušenj ter iskanju sinergij za uspešno obvladovanje izzivov na področju nekemičnih zasvojenosti v Sloveniji.

"Na ministrstvu področju nekemičnih zasvojenosti v zadnjem obdobju namenjamo zelo veliko pozornosti, saj je glede na podatke in trende iz raziskav ter informacij, ki jih prejemamo od strokovnih delavcev na terenu, stanje na tem področju zaskrbljujoče", je na stanje na področju nekemičnih zasvojenosti opozorila Vesna Marinko, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje.  

Zadnji podatki nacionalnih raziskav kažejo, da je razširjenost nekemičnih škodljivih vedenj, povezanih tako s problematično uporabo interneta, socialnih omrežij, igranja spletnih video-iger ter spletnih iger na srečo, z leti vse večja. "Še posebej skrb vzbujajoče je stanje pri mladih, otrocih in mladostnikih, kjer jih približno desetina poroča o problematični rabi in znakih zasvojenosti tako pri uporabi spletnih socialnih medijev kot tudi glede igranja spletnih iger", je poudarila Marinkova in nadaljevala: "Na ministrstvu želimo to problematiko naslavljati celovito in uravnoteženo, tako s primernimi političnimi in strateškimi ukrepi kot s konkretnimi, na znanstvenih podlagah utemeljenimi aktivnostmi. Tako želimo preprečiti škodljive posledice nekemičnih zasvojenosti in zagotoviti učinkovito obravnavo za tiste, ki se z negativnimi posledicami tovrstnih škodljivih vedenj srečujejo".

Področje nekemičnih zasvojenosti je kot pomembna vsebina vključeno v dva nacionalna strateška dokumenta. Ta problematika je obravnavana v okviru Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog za obdobje 2023–2030 in tudi v okviru Nacionalnega programa za duševno zdravje MIRA 2018-2028. V okviru obeh se načrtujejo aktivnosti za obdobje vse do leta 2030.

"Naj posebej omenim tri zdravstvene programe s področja nekemičnih in digitalnih zasvojenosti, ki delujejo na tem področju. V okviru Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti v Novi Gorici že nekaj časa uspešno deluje ambulanta za pomoč mladim in starejšim, ki se soočajo s temi težavami. V tem letu pa sta se v okviru Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja vzpostavila še dva nova programa. Za otroke in mladostnike  deluje enota za obravnavo nekemičnih in digitalnih zasvojenosti v okviru Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna, v okviru Psihiatrične bolnišnice Idrija pa oddelek za odrasle. Oba sta uspešno pričela z delovanjem. Tako je 26 mladostnikov ter sedem odraslih že aktivno vključenih v omenjena programa zdravljenja odvisnosti".

Ministrstvo za zdravje sofinancira različne programe nevladnih organizacij s področja osveščanja in konkretne podpore ter obravnave pri problematični rabi digitalnih tehnologij. "Tako želimo javnost informirati o tej problematiki in hkrati približati kakovostne programe pomoči čim širšemu krogu ljudi, ki pomoč potrebujejo", je povedala Marinkova.

Z namenom sledenja kakovostnim, na znanstvenih spoznanjih temelječim aktivnosti smo na ministrstvu podprli tudi ciljno raziskovalni projekt (CRP) s področja nekemičnih zasvojenosti, ki je v začetni fazi izvajanja. "Ključno pa je tudi naše aktivno sodelovanje na mednarodni ravni, kjer smo vključeni v ekspertno skupino za nekemične odvisnosti pri Svetu Evrope v okviru Pompidoujeve skupine ter evropskim projektom, v katerem sodeluje 10 evropskih držav", je povedala Vesna Marinko.

Investicijski projekt Ministrstva za zdravje v okviru Načrta za okrevanje in odpornost »Razvoj programov za duševno zdravje otrok, mladostnikov in mlajših odraslih« za obdobje do 2026 bo posebej naslovil nadgradnjo kompetenc strokovnih delavcev zaposlenih v zdravstvu za boljšo zgodnjo identifikacijo in obravnavo nekemičnih zasvojenosti pri populaciji otrok, mladostnikov in mlajših odraslih.

"Z aktivnostmi, kot je današnja konferenca, želimo soustvarjati pogoje za sodelovanje, za izmenjavo informacij in za kontinuiran znanstveni razvoj tega področja. Zagotoviti želimo pogoje za izvajanje preverjeno učinkovitih preventivnih in vseh drugih programov, tako v zdravstvenem, kot v vzgojno-izobraževalnem in socialno-varstvenem sistemu. Naš cilj je vzpostaviti učinkovito koordinacijo in povezovanje vseh deležnikov na področju nekemičnih zasvojenosti ter oblikovanje pogojev za razvoj vseh oblik učinkovitega preprečevanja in obravnave škodljivih vedenj ter zasvojenosti", je prisotne nagovorila Vesna Marinko. 

Duševno zdravje in zdrav življenjski slog nista zgolj stvar posameznika, ampak sta tesno povezana z okoljem, v katerem živimo, torej s širšimi družbenimi dejavniki. Problematična uporaba digitalnih tehnologij postaja pomembno javnozdravstveno področje. "Zaradi navedenega so še posebej pomembni dostopni programi krepitve duševnega zdravja in kakovostni preventivni programi. Osredotočiti se moramo na vzpostavljanje telesnemu in duševnemu zdravju naklonjenih okolij doma, v šolah, na delovnih mestih in drugod. Dobro telesno in duševno zdravje je namreč eden najpomembnejših varovalnih dejavnikov. Le skupaj bomo zagotovili, da se naši mladi lahko odločajo za zdrave poti in se razvijajo v odrasle, ki ne bodo imeli potrebe po zdravju škodljivem vedenju ter se bodo zavedali tveganj, ki jih lahko prinese uporaba digitalnih tehnologij. 

Zelo sem vesela, da so se nam na konferenci pridružili tudi priznani tuji strokovnjaki s področja nekemičnih zasvojenosti, ki bodo z nami delili svoje znanje in izkušnje. Prav tako bodo strokovnjaki na nacionalni ravni predstavili različna področja obravnave nekemičnih zasvojenosti, nenazadnje pa bodo predstavljeni tudi konkretni primeri aktivnosti in programov iz prakse", je uvodni nagovor zaključila generalna direktorica Direktorata Vesna Marinko in prisotnim zaželela medsebojnega plodnega sodelovanja tudi v bodoče.

Več vsebin s konference je dosegljivih na spletni strani NIJZ.