Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij (oznaka JR OCPS)

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je danes objavilo Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij (oznaka JR OCPS).

Celostna prometna strategija (OCPS) je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Namen OCPS je sprememba potovalnih navad v občinah in izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje, javni prevoz ter alternativnih oblik mobilnosti zaradi zmanjšanja obsega osebnega motornega prometa. Velik delež poti prebivalcev pa ne poteka le znotraj meja občin, ampak se začne ali konča zunaj teh, zato je priporočljivo, da se v nadaljnjem procesu predvidi sodelovanje s sosednjimi občinami in usklajevanje posameznih OCPS o zadevah skupnega interesa (kot na primer javni prevoz, izposoja javnih koles, souporaba vozil, izvedba ukrepov na infrastrukturi, financiranje ukrepov in podobno).

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev evropske kohezijske politike občinam za sofinanciranje stroškov postopka priprave OCPS, ki se izvaja kot neinfrastrukturni ukrep na horizontalni ravni v okviru PEKP 21–27, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo«.

Cilj javnega razpisa je vpeljava in spodbujanje celostnega prometnega načrtovanja ter usmerjanje lokalnih skupnosti v razvoj trajnostnega prometa s pomočjo instrumentov, kot je OCPS, ki bodo podlaga za dolgoročno in sistematično izvajanje ukrepov za spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti na lokalni ravni.

Rok za predložitev vlog je 17. december 2023.

Podrobnosti javnega razpisa za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij so na tej povezavi.