Skoči do osrednje vsebine

Izračun ogljičnega odtisa Ministrstva za obrambo temelj za zeleni prehod

Ministrstvo za obrambo je danes za notranjo javnost predstavilo projekt izračuna ogljičnega odtisa ministrstva kot temeljnega koraka za obvladovanje emisij toplogrednih plinov in oblikovanje strategije za zeleni prehod. Gre za vzorčni primer izračuna ogljičnega odtisa vladnih institucij.

Ministrstvo za obrambo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost sta v okviru Ciljno raziskovalnega programa 2022 financirala projekt izračuna ogljičnega odtisa ministrstva, na podlagi katerega želi ministrstvo prepoznati dejavnosti, ki povzročajo največ izpustov toplogrednih plinov (TGP) ter pripraviti strategijo za povečanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Projekt, ki je bil zaključen septembra letos, je izvedla Katedra za energetsko strojništvo Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani pod vodstvom izrednega profesorja dr. Mitje Morija. Njegova ekipa je metodologijo izračuna ogljičnega odtisa pripravila po Protokolu za toplogredne pline (angleško »The Greenhouse Gas Protocol«) kot najbolj razširjenem mednarodnem orodju za merjenje, poročanje in upravljanje z emisijami TGP ter Mednarodnem standardu za poročanje o emisijah za podjetja ISO 14064.

Dejavnosti ministrstva so razdelili na tri obsege, te na kategorije in naprej na posamezne dejavnosti. Prvi obseg zajema dejavnosti, ki povzročajo neposredne emisije TGP, vanj pa je vključena tudi uporaba streliva in eksplozivov. S projektom je tako prvič ovrednoten vpliv te dejavnosti znotraj skupnega ogljičnega odtisa ministrstva. Obseg 2 je vključeval posredne emisije TGP, ki so posledica proizvodnje kupljene električne energije, toplote ali pare. Obseg 3 pa je zajel druge posredne emisije TGP, ki so posledica dejavnosti ministrstva, a nastanejo iz virov, ki niso v lasti ali pod nadzorom sistema. Projekt je zajel obdobje od leta 2018 do leta 2022 z referenčnim letom 2018.

Ker so bile dejavnosti v obsegih 1 in 2 natančno popisane, njihovi emisijski faktorji pa določeni z zanesljivimi metodami, so raziskovalci ogljični odtis obeh obsegov med seboj primerjali. Ugotovili so, da kar 80 odstotkov emisij povzročajo neposredni izpusti TGP oziroma dejavnosti v obsegu 1. Ker je ministrstvo kot javna organizacija obvezana k uporabi izključno obnovljivih virov elektrike, kupljena električna energija nima ogljičnega odtisa. Približno polovico ogljičnega odtisa predstavlja uporaba pogonskih goriv, predvsem v kopenskem in letalskem prometu. Kot so navedli, je velik potencial za zmanjšanje ogljičnega odtisa nadomestitev uporabe fosilnih goriv za ogrevanje objektov in sanitarne vode z lesno biomaso ali uporabo toplotnih črpalk. Pri kategoriji fizikalni in kemijski procesi v obsegu 1, kjer so upoštevali uporabo streliva in eksplozivov, pa se je izkazalo, da ima v primerjavi z drugimi dejavnostmi ta majhen okoljski vpliv.

Pri obsegu 3 so rezultati manj zanesljivi, saj se nanašajo na zunanje deležnike in njihove dejavnosti, so ugotovili, da je eden od glavnih virov ogljičnega odtisa transport zaposlenih na delo in domov. Organizacija lahko na njegovo zmanjšanje delno vpliva z razporejanjem zaposlenih po delovnih mestih in s splošnim ozaveščanjem o bolj trajnostnih načinih prevoza.

Širši javnosti bo projekt, za katerega je Katedra za energetsko strojništvo Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani kot izvajalka včeraj prejela nagrado za okolju prijazen postopek, predstavljen predvidoma decembra letos skupaj z drugimi tovrstnimi aktivnostmi ministrstva.