Skoči do osrednje vsebine

Novela zakona o interventnih ukrepih prinaša hitrejšo, bolj transparentno in učinkovitejšo pomoč

Po naravnih ujmah, ki so letos spomladi in poleti prizadele Slovenijo, je Državni zbor 9. avgusta 2023 sprejel novelo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), s katerim je določil dodatne rešitve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Ker pa ZOPNN-F vrste ukrepov za pomoč prizadetim, tako fizičnim osebam kot občinam in gospodarstvu, ne vsebuje, je Državni zbor 31. avgusta 2023 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), ki prinaša še hitrejšo, bolj transparentno in učinkovitejšo pomoč za odpravo posledic poplav in plazov. Posledica avgustovske ujme, najhujših poplav v zgodovini Slovenije, je namreč obsežna škoda na infrastrukturnih, gospodarskih in stanovanjskih objektih.  Po do sedaj zbranih podatkih škoda dosega 9,9 milijard evrov.

Vsi ukrepi, zajeti v zakonu, so usmerjeni v nujno obnovo poškodovane ali povsem uničene javne infrastrukture, v poenostavitev vrste postopkov in pridobivanja dovoljenj, da bi ta obnova lahko bila čim hitrejša. Poleg tega zakon vsebuje ukrepe za pomoč občinam, gospodarstvu ter prebivalkam in prebivalcem – tako neposredno gmotno prizadetim kot v smislu ohranitve delovnih mest, kriznim namestitvam in drugim.

S ciljem, da bi z omenjenimi ukrepi prebivalkam in prebivalcem, gospodarstvu in občinam omogočili še hitrejšo, bolj transparentno in učinkovitejšo pomoč za odpravo posledic poplav in plazov, sprejeta novela Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 določa posamezne dodatne ukrepe za odpravo oziroma blažitev posledic vremenske ujme, ki je prizadela velik del Slovenije v avgustu letos. Istočasno se  izboljšuje ali dopolnjuje posamezne že sprejete ukrepe v že sprejetem zakonu, kjer se je v praksi pokazalo, da je potrebno posamezne ukrepe dopolniti ali podaljšati njihov uporabo. Poudariti je potrebno, da so novi ukrepi oziroma pomoči prizadetim v tej noveli zakona usmerjene namenjene predvsem pomoči in reševanju stisk prebivalcem prizadetih območij.

S sprejeto novelo interventnega  zakona se tako:

 • uvaja predplačilo za obnovo stanovanj , ki se izplača v višini 20% škode zavedene v spletni aplikaciji AJDA, če gre za škodo višjo od 6000 evrov. Po sprejetju programa odprave posledic nesreče za obnovo stavb se od višine sredstev odšteje predplačilo. Omogoča se tudi vračilo sredstev v primeru neupravičene dodelitve ali zavrnitve s strani lastnikov stanovanj;
 • uvaja pavšalno nadomestilo za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti;
 • podaljšuje ukrep krizne nastanitve osebam, starejšim od 65 let, in odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki se zaradi poplav in plazov ne morejo vrniti v domače okolje;
 • določa sofinanciranje kritja stroškov materiala in storitev izvajalcem javnih socialno varstvenih programov, ki so imeli povečane stroške z zagotavljanjem storitev teh programov nastalih zaradi odprave posledic poplav in plazov;
 • določa dolžnost države, da zagotovi prevzem in končno obdelavo onesnažene zemljine in sicer najpozneje do 1. julija 2024;
 • ureja povrnitev škode društvom in ustanovam;
 • ureja se, da je do izrednega plačanega dopusta v povezavi s poplavami in plazovi iz avgusta 2023 upravičen širši krog ljudi;
 • ureja prevoz donirane krme;
 • spreminja se plačilo prispevka v sklad za obnovo v primeru opravljene solidarnostne sobote, ki še vedno ostaja prostovoljna, torej če se za njo odloči delodajalec, po predhodnem posvetu s predstavniki zaposlenih pri delodajalcu;
 • ukinja se solidarnostni prispevek, ki bi bremenil vse zaposlene in delodajalce, ne glede na njihov položaj ter prizadetost v poplavah. Namesto tega bodo z dodatnim odstotkom obremenjena tista podjetja, ki ustvarijo več. Ker je bila solidarnostna delovna sobota, opravljena do uveljavitve tega zakona, opravljena pod drugačnimi predpostavkami (predvsem kot zmanjšanje obveznosti plačila obveznega solidarnostnega prispevka), se tistim, ki so solidarnostno delovno soboto oddelali pod temi predpostavkami, omogoča vračilo prispevka, če bodo zahtevek podali najpozneje do 31. decembra 2023 na Finančno upravo Republike Slovenije;
 • določa se postopek ugotavljanja in določanja objektov, ki jih je potrebno odstraniti zaradi izkazane visoke poplavne ogroženosti, erozije, zemeljskega ali hribinskega plazu kot posledice poplav in plazov in s tem povezane visoke nevarnosti porušitve ali poškodovanja objektov, s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi. Za lastnike teh objektov oziroma nepremičnin  s temi objekti se določa tudi več možnih nadomestitvenih ukrepov države. 

S sprejetim zakonom se tako določajo posamezni ukrepi, za katere je vlada ocenila, da jih je potrebno sprejeti prednostno, s ciljem,  da se prebivalcem prizadetih območij dodatna pomoč lahko zagotovi čim prej ter ukrepi za odpravo ali omilitev posledic vremenske ujme iz avgusta letošnjega leta. Te ukrepe  je bilo po mnenju vlade treba sprejeti še  pred sprejemom celovitega in  trajnejše zakona  o  obnovi  po poplavah, ki je v usklajevanju  z deležniki in ga bo vlada predložila v zakonodajni postopke še letos.