Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 78. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 78. seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih in jo objavi v Uradnem listu RS.

Prvotna Uredba o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih je bila sprejeta leta 2017 (Uradni list RS, št. 3/17, 18/18 in 3/21) ter dopolnjena in spremenjena v letih 2018 in 2021.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je lani uredbo spremenilo in dopolnilo ter izpeljalo celoten predpisan postopek za pripravo gradiva za uvrstitev na sejo Vlade. Služba Vlade za zakonodajo je v času usklajevanja dokumenta opozorila na prevelik obseg predlagane novele in posledično predlagala pripravo novega predpisa. MKGP je upoštevajoč ta predlog pripravil novo uredbo.

Nova uredba vsebuje jasnejše določbe posameznih pogojev, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj ob oddaji vloge ter omogočajo Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) lažjo in hitrejšo obravnavo vlog in odločanje. Zaradi sprememb drugih predpisov oziroma na novo sprejetih predpisov, ki imajo vpliv na izvajanje predmetnega ukrepa, so v novo uredbo vključene predpisane izjeme zaradi posledic požara v naravnem okolju na Krasu v juliju 2022, črtana je upravičena površina, ki je v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vpisana kot 2000–gozd, opredeljene so tudi obveznosti predložitve računov in dokazil o plačilu za naložbo. V prehodnih in končnih določbah je opredeljen še prehod na elektronsko oddajo vlog ter uporaba in veljavnost uredbe.

MKGP je sicer do zdaj objavil šest javnih razpisov po predhodno veljavni uredbi za izvajanje ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, razpisanih je bilo 4,55 milijona evrov nepovratnih sredstev. Po podatkih AKTRP je bilo do zdaj izdanih 267 odločb o odobritvi več kot 1,6 milijona evrov za odpravo zaraščanja na 349,03 hektarjih kmetijskih zemljišč v zaraščanju.

Spremembe in dopolnitve Uredbe o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2023

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2023 in jo objavi v Uradnem listu.

V 1. členu se za krave molznice pri operaciji PS_GOV (Podnebne spremembe-govedo; PS_GOV - Izboljšanje kakovosti krme in načrtno krmljenje goved) intervencije KOPOP_PS (Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – Podnebne spremembe; KOPOP_PS) ukinja izračun števila živali za plačilo na bazi Centralnega registra goveda (CRG). Razlog temu je predvidena sprememba in dopolnitev Uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, kjer bo po novem določeno, da podatke za izračun števila krav molznic, ki so upravičene do plačila za intervencije KOPOP_PS operacija PS_GOV, Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) posreduje Kmetijski inštitut Slovenije (KIS).

V 2. členu se upravičencem podaljšuje rok za odziv na potencialne nepravilnosti, ki jih AKTRP zazna s pomočjo sistema za spremljanje površin (torej na podlagi satelitskih posnetkov) tudi za neprezimne in prezimne posevke sheme naknadni posevki in podsevki intervencije SOPO (Shema za podnebje in okolje) ter operacije lokalne sorte intervencije (LOPS). Zaradi večjega števila ugotovljenih potencialnih nepravilnosti in zaradi počasnejšega odziva upravičencev AKTRP ne more zagotoviti, da bo lahko do 2. novembra, kot je bilo prvotno določeno, izvedla ustrezno obravnavo vseh potencialnih nepravilnosti in odzivov upravičencev nanje. Zato se podaljšuje tudi skrajni rok za odziv na ugotovljene potencialne nepravilnosti za vse ostale intervencije oziroma zahtevke v zvezi s površino, in sicer iz 2. novembra 2023 na 17. november 2023.

V 3. členu se zaradi izrednih vremenskih dogodkov iz začetka letošnjega avgusta z dopolnitvijo predmetne uredbe določa, da AKTRP iz kontrolnega vzorca oziroma populacije, ki je temelj za izbor kontrolnega vzorca, izloči tista kmetijska gospodarstva, ki so bila zaradi hude naravne nesreče ali hudega vremenskega dogodka, opredeljenega v Zakonu o kmetijstvu, tako obsežno prizadeta, da pregleda na kraju samem ni mogoče izvesti ali ta ne bi mogel odražati stanja površin, živali in drugih sredstev na kmetijskem gospodarstvu. Gre za vse primere hude naravne nesreče ali hudega vremenskega dogodka, opredeljenih v Zakonu o kmetijstvu, in ne zgolj za primere iz začetka letošnjega avgusta.

V 4. členu se črta preverjanje identifikacije in registracije za intervencijo KOPOP_PS, zahtevo izkoreninjenje bolezni Bovina virusna diareja (BVD) in operacijo lokalne pasme.

Nadalje se v 5. členu določa, da lahko AKTRP v primeru dokazanih in pravilno sporočenih primerov nastanka višje sile ali izjemnih okoliščin dodeli plačilo v celoti za vse zahtevke zbirne vloge za leto 2023 in ne zgolj za zahtevke za plačila za naravne in druge omejitve, določena neposredna plačila in plačila Natura 2000. AKTRP plačilo dodeli v celoti samo za tisti zahtevek, za katerega je bila višja sila ali izjemna okoliščina ugotovljena.