Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za obrambo zavrnilo prejete ponudbe javnega naročila za dokumentarno realistično serijo

Ministrstvo za obrambo je po sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila za produkcijo dokumentarne realistične serije in pred njeno pravnomočnostjo 25. oktobra 2023 sprejelo odločitev, da zavrne vse ponudbe, saj je dobilo le eno dopustno ponudbo oziroma je na koncu postopka za oddajo tega javnega naročila ostal le en ponudnik, ki bi bil sposoben to naročilo izpolniti.

Ministrstvo za obrambo (v nadaljnjem besedilu: naročnik) ocenjuje, da bo cilj, ki ga hoče doseči z izvedbo javnega naročila, dosegel s spremenjeno dokumentacijo glede oddaje javnega naročila, ki bo omogočala večjo konkurenčnost. Naročnik bo v ponovljenem javnem naročilu zmanjšal število zahtevanih referenčnih dokazil, s katerimi ponudnik izkazuje produkcije s podobnim obsegom in vrsto primerljive serije, kot jih naročnik zahteva z razpisno dokumentacijo, s treh na dve. Prav tako bo naročnik podaljšal predvideni čas za izvedbo storitve za vsaj šest mesecev, posledično pa bo podaljšal tudi rok za realizacijo posameznih faz javnega naročila. Naročnik bo v ponovljenem javnem naročilu podaljšal še rok za prejem ponudb na 45 dni od datuma, ko bo v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu. Ob spremenjenih pogojih javnega naročila naročnik upravičeno pričakuje, da bo zagotovil večjo konkurenčnost in posledično pridobil več ponudb.

Naročnik je po izpolnitvi vseh zakonskih pogojev in zahtev v postopku oddaje tega javnega naročila do roka, določenega za oddajo ponudb, dobil ponudbi pobudnikov, in sicer Sme kreativna produkcija d. o. o. in Multimedijske rešitve Jan Kok d. o. o. ter Akademija Ris, svetovanje d. o. o.

Pri pregledu skupne ponudbe ponudnika Sme kreativna produkcija d. o. o. in Multimedijske storitve Jan Kok d. o. o. je naročnik ugotovil, da v  ponudbi ni bilo  predloženega zahtevanega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, zahtevanih referenčnih potrdil in dokazila, iz katerega je razvidno, da se bo serija prikazovala na televizijskih programih z nacionalnim dosegom oziroma pokritostjo in možnostjo predvajanja na internetnih platformah, zato je naročnik skupno ponudbo ponudnika Sme kreativna produkcija d. o. o. in Multimedijske storitve Jan Kok d. o. o. označil kot nedopustno in jo izločil iz nadaljnje obravnave.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika Akademija Ris, svetovanje d. o. o., ugotovil, da so oddana referenčna potrdila pomanjkljiva, zato je ponudnika pozval k dopolnitvi. Ponudnik je potrdila ustrezno dopolnil v zahtevanem roku.

Naročnik je za tem ugotovil, da za predmetnega ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji glede oddaje javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazanega nedovoljenega dogovarjanja ali korupcije, ni ocenjena za neobičajno nizko in ponudbena cena ne presega zagotovljenih finančnih sredstev naročnika, kar pomeni, da je ponudba navedenega ponudnika v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) dopustna.

Naročnik je dopustno ponudbo točkoval v skladu z ocenjevalnimi merili iz razpisne dokumentacije. Ponudba ponudnika Akademija Ris, svetovanje d. o. o., je bila ekonomsko najugodnejša in dopustna, zato jo je naročnik v prvi odločitvi izbral.

Od objave odločitve na Portalu javnih naročil 13. oktobra 2023 so se v javnosti pojavile številne polemike o pravilnosti odločitve. Ministrstvo za obrambo je kot naročnik natančno pojasnilo razloge za odločitev o oddaji javnega naročila in zagotovilo, da je bil postopek v skladu z določili  ZJN-3, pri čemer pa podrobnosti iz oddanih ponudb ni komentiralo, ker odločitev še ni bila pravnomočna. Po ponovni proučitvi zadeve se je naročnik v času, ko prvotna odločitev še ni bila pravnomočna, odločil, da vse ponudbe zavrne in v ponovljenem  javnem naročilu z novo razpisno dokumentacijo zagotovi večjo konkurenčnost oziroma več ponudb. 

Na Ministrstvu za obrambo si bomo vzeli nekaj časa za razmislek o ponovitvi javnega naročila za produkcijo dokumentarne realistične serije pod spremenjenimi pogoji. Dejstvo ostaja, da Slovenska vojska zaradi upokojevanja in redne fluktuacije kadra po strokovnih ocenah za redno obnavljanje na letni ravni potrebuje vsaj 300 zaposlitev. Skupno število stalne sestave Slovenske vojske je po veljavnem kadrovskem načrtu vlade približno 7000 pripadnikov, danes pa je v stalni sestavi Slovenske vojske 6200 pripadnikov, kar pomeni, da bi morali v naslednjih petih letih poleg rednega kadrovskega obnavljanja zaposliti na leto še 150 pripadnikov, kar pomeni skupaj 450 zaposlitev na leto, da bi dosegli skupno število približno 7000 pripadnikov stalne sestave. Glede na neugodne razmere na trgu delovne sile bosta ustrezna promocija vojaškega poklica mladim v starosti od 16 do 30 let in zaposlovanje novega kadra v Slovensko vojsko ena izmed glavnih nalog vodstva ministrstva v tem ter prihodnjih mandatih Vlade Republike Slovenije.