Skoči do osrednje vsebine

Akcija nadzora na gradbiščih ter nad delom udeležencev pri graditvi objektov – 2023

V Akcija nadzorov na gradbiščih in nad udeleženci pri graditvi objektov so gradbeni inšpektorji preverjali izpolnjevanja bistvenih zahtev in izpolnjevanja pogojev gradnje. Preverjalo se je, ali udeleženci pri graditvi objektov izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za opravljanje svojega dela (investitor, izvajalec, nadzornik in podobno), pa tudi ali so gradbišča ustrezno označena in zaščitena.

V akciji je sodelovalo 27 gradbenih inšpektorjev Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor. Opravili so 143 inšpekcijskih pregledov in uvedli 81 postopkov, od teh 79 upravnih inšpekcijskih postopkov in dva prekrškovna postopka (v enem je bil izdan plačilni nalog z globo 2000 evrov, zaradi rekonstrukcije objekta brez gradbenega dovoljenja. V drugem primeru pa je bilo na podlagi 53. člena Zakona o prekrških (ZP-1) izrečeno opozorilo).

Gradbeni inšpektorji so ugotovili tri nelegalne objekte, za katere so bile izdane odločbe, s katerimi so gradbeni inšpektorji odredili ustavitev gradnje in rok za odstranitev objektov.

Ugotovljen je bil tudi en neskladni objekt, za katerega je bila izdana odločba s katero je  gradbeni inšpektor odredi ustavitev gradnje, dokler investitor ne pridobi ustreznega gradbenega dovoljenja.

V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi v zvezi s prijavo začetka gradnje in izpolnjevanjem bistvenih zahtev so gradbeni inšpektorji izdali eno odločbo s katero so zavezancu izrekli ukrep ustavitve gradnje in mu naložili odpravo ugotovljenih nepravilnosti v določenem roku.

V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi pri sami gradnji so gradbeni inšpektorji izdali 13 odločb za odpravo nepravilnosti. Ugotovljene nepravilnosti so se nanašale na:

  • nepopolno ograditev gradbišča z ograjo, ki bi preprečevala dostop tretjim osebam na gradbišče;
  • nepopolno označitev gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta;
  • neobstoj gradbiščne table;
  • nepopolna dokumentacija glede na določbe v Gradbenem zakonu (GZ-1).

Ugotovili pa so tudi en primer nepravilnosti pri vgrajevanju gradbenih proizvodov. Z odločbo so inšpekcijskim zavezancem odredil prepoved vgradnje neustreznih gradbenih proizvodov.

V petih primerih so gradbeni inšpektorji, ker je šlo za blažje nepravilnosti, zavezance na podlagi 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru opozorili na ugotovljene nepravilnosti in določili rok za njihovo odpravo. Pri tem so bili zavezanci tudi opozorjeni, da bodo izrečeni drugi ukrepi v skladu z GZ-1, če nepravilnosti ne bodo odpravljene v navedenem roku, ter da morajo takoj po odpravljenih nepravilnostih oziroma pomanjkljivostih o tem pisno obvestiti inšpektorja.

V zadevah, ki so bile predmet nadzora v okviru akcije in pri katerih nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile te v času, ko je potekala akcija, že odpravljene, so gradbeni inšpektorji postopke ustavili. Tako je bilo na dan 18. oktobra 2023 izdanih 22 sklepov o ustavitvi postopkov, en sklep o ustavitvi izvršbe in 30 ustavitev postopka na zapisnik.

V vseh zadevah, vključenih v akcijo, še niso bili pridobljeni vsi podatki, na podlagi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje. Uvedenih je bilo 79 upravnih inšpekcijskih postopkov v 17 zadevah ugotovitveni postopki še potekajo.