Skoči do osrednje vsebine

Ob mednarodnem dnevu boja proti revščini

Ob mednarodnem dnevu boja proti revščini na ministrstvu poudarjamo pomen učinkovitosti sistem socialnega varstva, ki nudi podporo in oporo vsem v stiski.

Zmanjševanje revščine in spodbujanje solidarnosti zahteva skupen napor države, strokovnjakov ter nevladnih organizacij na področju socialnega varstva, zdravja in izobraževanja. Na ministrstvu se zavzemamo za izboljšanje gmotnega položaja vseh ranljivih skupin, lot družba pa se moramo zavzemati za smer razvoja, ki zagotavlja priložnosti za primerne zaposlitve, dobro plačilo za opravljeno delo, dostop do izobrazbe in znanj, s katerimi se ljudje vključujejo v družbo.

Številni posamezniki in družine so se letos znašli v stiski tudi zaradi inflacijskih pritiskov ali škode nastale zaradi posledic poplav in plazov v avgustu. Poleg že obstoječih oblik pomoči, kot so transferji, socialnovarstvene storitve in programi, nefinančna pomoč najbolj ogroženim v obliki hrane ter izvajanje dejavnosti socialnega vključevanja, smo na ministrstvu na stiske odgovorili tudi z enkratnimi in s solidarnostnimi pomočmi. V začetku oktobra so bila izvedena prva izplačila izredne denarne pomoči (IDP) v obliki solidarnostne pomoči, kot določajo interventni ukrepi za odpravo posledic poplav. Izplačano je bilo 18.057.953,08 evra solidarnostne pomoči za 2741 prejemnikov. Naslednje izplačilo solidarnostne pomoči bo 20. oktobra.

Z nedavno sprejetimi novostmi Zakona o socialnem varstvu uvajamo kadrovsko štipendiranje na področju socialnega varstva in podlago za izvajanje ukrepov ter črpanje sredstev evropskih skladov za ukrepe spodbujanja socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialni izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi osebami in otroki. Poenostavili smo tudi postopek uveljavljanje pravice do varstvenega dodatka, hkrati pa bodo upokojenke in upokojenci ter uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja v kratkem prejeli za 1,8 odstotka višje pokojnine oziroma nadomestila. S tem bodo upravičenci do zagotovljene starostne pokojnine s polno pokojninsko dobo do konca leta prejeli izplačan znesek v višini 700 evrov, poleg letnega dodatka pa bodo decembra 2023 prejeli tudi enkratni dodatek v obliki zimskega letnega dodatka, ki bo znašal 40 odstotkov letnega dodatka.