Skoči do osrednje vsebine

Predhodna ocena škode na državnih cestah in železniški infrastrukturi več kot 750 milijonov evrov

Vlada je sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju državne cestne in železniške infrastrukture. Predhodna ocena škode znaša 751.621.179,77 evra: 502.394.438,77 na državni cestni infrastrukturi in 249.226.741 na železniški infrastrukturi.

Predhodni program se nanaša na izvedbo nujnih ukrepov, kot so:

  • pričetek izvedbe sanacijskih ukrepov in geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari z izvedbo improviziranih oziroma nujnih ali začasnih sanacij zemeljskih plazov, usadov, premostitvenih in drugih objektov za preprečitev nadaljnjega ogrožanja ali izvedbo potrebnih geološko-geotehničnih raziskav in izdelavo projektne dokumentacije ne glede na to, v čigavi lasti je zemljišče, na katerem je treba načrtovati izvedbo ukrepa;
  • zagotavljanje nemotene uporabe oziroma delovanja poškodovanih infrastrukturnih sistemov;
  • zagotovitve varne prevoznosti cest in potrebnih dostopov;
  • zagotovitve zasilne prevoznosti javne železniške infrastrukture in potrebnih dostopov oziroma objektov;
  • dela za preprečitev nastajanja nadaljnje škode na objektih infrastrukturnih sistemov in dela za povrnitev infrastrukturnih sistemov v prvotno stanje;
  • dela za vzpostavitev polne funkcionalnosti infrastrukturnih sistemov.

Predhodni program je na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) pripravilo Ministrstvo za naravne vire in prostor, ob soglasju Ministrstva za obrambo, predhodno pa ga je potrdila komisija za odpravo posledic nesreč.

Za izvajanje nalog in ukrepov, vezanih na obnovo poškodovane državne cestne in železniške infrastrukture, je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo.

Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju državne cestne in železniške infrastrukture vsebuje predhodno oceno neposredne škode na področju državne cestne in železniške infrastrukture ter predlog nujnih ukrepov pri odpravi posledic nesreče. Predhodni program za državno cestno in železniško infrastrukturo se sprejema v povezavi s 26. členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in postane sestavni del programa odprave posledic nesreče.