Skoči do osrednje vsebine

Danes izplačila solidarnostne pomoči 2741 družinam in posameznikom

Danes bodo izvedena prva izplačila izredne denarne pomoči (IDP) v obliki solidarnostne pomoči, kot določajo interventni ukrepi za odpravo posledic poplav. Izplačano bo 18.057.953,08 evra solidarnostne pomoči za 2741 prejemnikov. Naslednje izplačilo solidarnostne pomoči bo 20. oktobra 2023.

Upravičenim žrtvam poplav in plazov iz avgusta 2023 s prijavljenim stalnim prebivališčem in dejanskim bivanjem v Republiki Sloveniji bo danes izplačan enkratni znesek IDP v višini največ sedmih (7) minimalnih dohodkov samske osebe ali družine, vendar ne več kot je višina škode, navedena na vlogi. Samska oseba bo tako lahko prejela največ 4918,64 evra, 4-članska družina največ 11.466 evra in par brez otrok največ 7622,30 evra.

Poleg izplačila po interventnih ukrepih bo danes izplačana tudi izredna denarna socialna pomoč za kritje stroškov, ki so nastali zaradi poplav avgusta 2023 po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre), in sicer 48 prejemnikom v skupni višini 33.617,44 evra. Vsem, ki so že uveljavljali in prejeli IDP za namen odprave posledic poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023 ter so utrpeli škodo, višjo od višine dodeljene IDP, bo center za socialno delo (CSD) po uradni dolžnosti odločil še o upravičenosti do razlike do sedemkratnika minimalnega dohodka, a ne več kot je višina nastale škode oziroma višine škode, navedene na vlogi.

Uveljavljanje pravice do IDP kot solidarnostne pomoči je mogoče do 31. decembra 2023, in sicer z vlogo na obrazcu za IDP 8,43 pri pristojnem CSD (ni treba odgovoriti na vprašanja o materialnem položaju). Dokazila o nastanku škode in njeni višini morajo upravičenci predložiti CSD do 30. junija 2024, drugače se pomoč šteje za neupravičeno prejeto in so jo stranke dolžne vrniti.

IDP kot solidarnostna pomoč ni predmet omejitve dedovanja in se ne upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, štipendije in druge), ter se ne izključuje z ostalimi solidarnostnimi pomočmi, dodeljenimi po interventnem zakonu, z IDP za druge naravne nesreče ali višjo silo in z IDP za kritje stroškov, povezanih z najetim stanovanjem, in z IDP za kritje izrednih stroškov, povezanih s preživljanjem.