Skoči do osrednje vsebine

Vlada v Državni zbor poslala resoluciji o potresni ter o jedrski in sevalni varnosti

Vlada Republike Slovenije je na današnji 73. redni seji sprejela predloga dveh resolucij, to je predlog Resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »Prehitimo potres« ter predlog Resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024–2033. Oba predloga je po rednem postopku poslala v obravnavo Državnemu zboru.

Predlog resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »Prehitimo potres«

Resolucija oblikuje aktivno politiko krepitve potresne varnosti stavbnega fonda v Republiki Sloveniji, s katero država prispeva k manjšim posledicam v primeru potresa. Sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, usmerjena je v preventivo, ki je učinkovitejša in dolgoročno sprejemljivejša tudi z vidika organizacije in zagotavljanja sredstev za financiranje ukrepov. Ker gre za obsežne ukrepe, je za njeno izvajanje predvideno daljše časovno obdobje.

Predlog upošteva tudi določila Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016–2022, ki navaja, da je za zmanjšanje potresne nevarnosti in s tem posledic učinkov potresa treba sprejeti in začeti uresničevati program protipotresne sanacije stanovanjskih in pomembnih javnih objektov vzgoje in izobraževanja, varstva otrok, nege posebnih skupin prebivalstva, zdravstva in drugih javnih dejavnosti, industrijskih in infrastrukturnih objektov. Kot nujen ukrep izpostavlja tudi ozaveščanje in izobraževanje prebivalcev o nujnosti strokovnega pristopa k prenovi objektov, saj bi lahko nestrokovni posegi poslabšali potresno varnost.

Resolucija predstavlja osnovni instrument za postopno utrjevanje stavbnega fonda, saj se do sedaj v krepitev potresne odpornosti stavbnega fonda ni vlagalo večjih finančnih sredstev. Izjema je Posočje, kjer je šlo za odpravo škode in popravilo ter ojačitev poškodovanih objektov po potresu. Z akcijskimi programi, ki jih predvideva resolucija in ki se bodo izdelovali periodično v naslednjih letih, bo zagotovljena sistemska ureditev potresne utrditve ogroženih stavb, kar ima več vzporednih pozitivnih učinkov. Ker ne gre za reševanje že poškodovanih objektov po potresu, kjer je treba ponuditi takojšnje finančne, organizacijske in izvedbene rešitve, se breme utrditve stavb razporedi na daljše časovno obdobje. Pri tem pa je potrebno tudi ustrezno ozaveščanje, izobraževanje, zagotavljanje kadrovskih zmogljivosti izvedbi sanacij, zagotavljanje finančnih virov ter spremljanje učinkov.

Predlog resolucije je pripravljen na osnovi sklepa Odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor iz leta 2021, s katerim je pristojnemu ministrstvu predlagal, da celostno in na podlagi dognanj stroke pristopi k reševanju problematike in pripravi resolucijo o programu protipotresne sanacije potresno ogroženih objektov.

Predlog resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024–2033

Resolucija je programski dokument, ki določa temeljno usmeritev in dolgoročno zavezanost Republike Slovenije k jedrski in sevalni varnosti, njena vsebina pa upošteva temeljne standarde Mednarodne agencije za jedrsko energijo (angleško International Atomic Energy Agency – IAEA). V predlogu resolucije je tako podrobneje obravnavanih deset temeljnih načel jedrske in sevalne varnosti, opisane so jedrske in sevalne dejavnosti v Sloveniji ter naveden pregled mednarodnega sodelovanja tako v Evropski uniji kot tudi zunaj nje. Na kratko je povzeta tudi veljavna zakonodaja na področju jedrske varnosti in varstva pred sevanji ter opisan institucionalni okvir. Posebno poglavje je namenjeno vzdrževanju strokovne usposobljenosti vseh deležnikov na področju jedrske in sevalne varnosti ter raziskavam, izobraževanju in usposabljanju na tem področju. Nazadnje resolucija določa tudi konkretne cilje in ukrepe za njihovo doseganje, način spremljanja izvajanja resolucije ter poročanje o njej.

Predlog resolucije nadgrajuje veljavno resolucijo, ki je bila sprejeta za obdobje 2013–2023 in se zdaj izteka.

Z uresničevanjem resolucije in njenih temeljnih načel se zagotavlja zadovoljevanje človekovih gospodarskih, socialnih in drugih potreb, ki jih nudi uporaba virov sevanja in miroljubna uporaba jedrske tehnologije, izhajajoč iz omejitev, ki jih določa zakonodaja na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti.