Skoči do osrednje vsebine

Ustanovna seja Sveta za živinorejo

Pretekli petek je potekala ustanovna seja Sveta za živinorejo, ki se je je udeležila ministrica Irena Šinko. Na seji so člani Sveta izvolili predsednico in namestnika predsednice Sveta ter se seznanili s predlogom Programa varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji (2024–2030).

Udeleženci seje Sveta za živinorejo na ustanovni seji

Člani Sveta za živinorejo na ustanovni seji | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrica Šinko je skladno s Poslovnikom Sveta za živinorejo vodila prvi del konstitutivne seje – torej do izvolitve novega predsednika in namestnika predsednika Sveta. Uvodoma je člane Sveta seznanila s postopkom volitev ter vodila postopek izvolitve predsednika in namestnika Sveta. Na seji so člani za predsednico Sveta izvolili izr. prof. dr. Marijo Klopčič (iz Biotehniške fakultete), za njenega namestnika pa potrdili mag. Stanislava Berganta.

Po volitvah je vodenje Sveta prevzela predsednica Sveta, ki se je članom, enako njen namestnik, zahvalila za zaupanje. Predsednica Sveta je članom predstavila predlog Poslovnika Sveta za živinorejo, ki določa naloge Sveta, pravice in dolžnosti članov ter postopke sklicevanja sej ter sprejemanja sklepov. Člani Sveta so predlog Poslovnika dopolnili ter ga soglasno potrdili.

Nadalje je vodja Javne službe genske banke v živinoreji mag. Danijela Bojkovski članom Sveta predstavila Program varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji, katerega strokovne podlage pripravijo organizacije v živinoreji - rejske organizacije in strokovne institucije v živinoreji. Gre za temeljni program, s katerim država preko javnih služb podpira vzrejo in zaščito lokalnih pasem, ki so zaradi konvencionalne reje vse bolj odrinjene, mnoge med njimi tik pred izumrtjem. Skladno z zakonodajo mora namreč ministrica pred potrditvijo programa pridobiti strokovno mnenje Sveta. Program so člani Sveta soglasno potrdili.

Pod točko razno je predsednica Sveta izmed članov Sveta določila dva ocenjevalca za pridobitev strokovnega mnenja za predložen rejski program za kranjsko čebelo.

Pred zaključkom seje je ministrica Irena Šinko predstavila tudi novosti in ukrepe na področju kmetijstva, katerim je trenutno na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) posvečena intenzivna pozornost, kot so ukrepi za odpravo posledic poplav in drugih naravnih nesreč, ki so se zgodile v letošnjem letu. Naslednja seja Sveta za živinorejo bo sklicana v kratkem z namenom obravnave perečih vprašanj na področju živinoreje.

Svet za živinorejo je posvetovalno telo ministrice, ustanovljen na podlagi Zakona o živinoreji. Sestavlja ga dvajset članov, ki so jih predlagale različne ustanove in rejske organizacije: prof. dr. Janko Mrkun (Veterinarska fakulteta), izr. prof. dr. Marija Klopčič, doc. dr. Špela Malovrh, doc. dr. Silvester Žgur, mag. Danijela Bojkovski (Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko), doc. dr. Maksimiljan Brus (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede), dr. Jože Verbič (Kmetijski inštitut Slovenije), Tomo Wankmüller (Veterinarska zbornica), Danilo Potokar (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZS), mag. Andrej Kastelic (Rejsko društvo - RD prašičereja ter KGZS Kmetijsko gozdarski zavod – Novo Mesto), Igor Stanonik (KGZS Kmetijsko gozdarski zavod – Kranj), Denis Hrga, Rok Suhodolnik (RD govedoreja), Primož Kokovica, mag. Stanislav Bergant (RD konjereja), Alojz Varga (RD prašičereja), Roman Savšek (RD drobnica), dr. Peter Kozmus (RD čebelarstvo), Klemen Brglez in Jana Tavčar (MKGP).