Skoči do osrednje vsebine

Informacija o nadomestilu plač prostovoljcem za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v avgustu

Zahtevek za nadomestilo plače za zaposlenega, ki je kot prostovoljec opravljal naloge zaščite, reševanja in pomoči, vloži delodajalec na Upravo za zaščito in reševanje (URSZR).

Prostovoljec, ki opravlja prostovoljsko delo v okviru prostovoljske organizacije, ima pravico do plačane odsotnosti z dela največ sedem delovnih dni zaradi odpravljanja posledic poplav. Prostovoljec izkazuje upravičenost do odsotnosti na podlagi potrdila prostovoljske organizacije (organizacija, ki izdaja potrdilo, mora biti vpisana v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom pri AJPES) o opravljenem prostovoljskem delu. Nadomestila plač teh prostovoljcev bo v celoti izplačala Uprava za zaščito in reševanje.

Zahtevek za povračilo nadomestila plače vloži delodajalec na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, prek Uprave za javna plačila, kot e-račun in mora v vsebovati:

 • e-račun vlagatelja zahtevka skupaj s prilogami v elektronski obliki:
  • izpolnjen in podpisan obrazec zahtevka, ki ne sme obsegati več kot za sedem delovnih dni, ki je priloga te informacije,
  • potrdilo o udeležbi na prostovoljskem opravljanju nalog pomoči ob poplavah v avgustu 2023, ki ga izda prostovoljska organizacija.

V pristojnosti vsakega delodajalca je, da delavcu/prostovoljcu pravilno določi plačo, ter da od URSZR zahteva povračilo nadomestila plače z vsemi prispevki in davki, ki bremenijo plačo.

Delodajalec tudi jamči za resničnost posredovanih podatkov navedenih v zahtevku ter tudi da za isti čas ni vložil zahtevka za povračilo nadomestila plače za delavca, na primer zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile ali za delno povračilo plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Zahtevke za pripadnike sil zaščite reševanje in pomoči, ki so prek svojih enot sodelovali na intervencijah ob poplavah (prostovoljni gasilci,  gorski reševalci, jamarski reševalci, taborniki, skavti), prek klasične ali elektronske pošte pošiljate na krovne organizacije. Zahtevke vložite v skladu z Uredbo o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list RS, št. 48/99, 113/07, 13/11 in 20/13) na obrazcih R1, R2, itd., katerim priložite potrdilo o udeležbi enote oziroma organa, ki je zahteval vpoklic.

Naslovi krovnih organizacij za:

 • prostovoljne gasilce: Gasilska zveza Slovenije, Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana, e-pošta: bojana.zugec@gasilec.net
 • pripadnike enot prve pomoči in nastanitvenih enot Rdečega križa Slovenije: Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana; e-pošta: rdeci.kriz@rks.si
 • gorske reševalce: Gorska reševalna zveza Slovenije, Bleiweisova cesta 34, p. p. 245, 4101 Kranj; e-pošta: katarina.janjic@grzs.si
 • jamarske reševalce: Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana; e-pošta: predsednik@jamarska-zveza.si
 • tabornike: Zveza tabornikov Slovenije, Einspielerjeva 6 1000 Ljubljana; e-pošta pisarna@taborniki.si
 • skavte: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Ulica Janeza Pavla II. 13 1000 Ljubljana; e-pošta info@skavti.si
 • pripadnike Civilne zaščite na državni in regijski ravni: URSZR, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; e-pošta gp.dgzr@urszr.si.