Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 70. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 70. seji obravnavala in sprejela pet točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Sprejeta uredba o izvajanju podintervencije izmenjava znanja in prenos informacij s področja dobrobiti živali za leto 2023.

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju podintervencije izmenjava znanja in prenos informacij s področja intervencije dobrobit živali za leto 2023.

Predlog Uredbe o izvajanju podintervencije izmenjava znanja in prenos informacij s področja intervencije dobrobit živali za leto 2023 podrobneje ureja namen in cilje podpore, upravičenca in udeleženca, pogoje za dodelitev podpore, merila za ocenjevanje vlog na javni razpis, obveznosti upravičenca iz odločbe o pravici do sredstev, zahtevek za izplačilo sredstev, javni razpis, finančne določbe, upravne sankcije. Hkrati z uredbo o izvajanju podintervencije izmenjava znanja in prenos informacij s področja intervencije dobrobit živali za leto 2023 je treba upoštevati tudi splošne skupne pogoje za izvajanje intervencij, ki jih ureja uredba o skupnih določbah za izvajanje intervencij.

Stališče do predloga Uredbe o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib za leto 2023, ki se uporabljajo v vodah Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, ter o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2023 in 2024

Vlada je sprejela stališče do predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib za leto 2023, ki se uporabljajo v vodah Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, ter o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2023 in 2024. Predlog uredbe Slovenija podpira.

S tem aktom se spreminja Uredba (EU) 2023/194 z dne 30. januarja 2023 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib za leto 2023, ki se uporabljajo v vodah Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, ter o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2023 in 2024. Te ribolovne možnosti se v obdobju, v katerem veljajo, večkrat spremenijo glede na najnovejša znanstvena mnenja in razvoj dogodkov.

Predlog uredbe slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.

Uredba o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet.

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju uredb o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet.

S to uredbo se določajo obveznosti v zvezi z registracijo in dovoljenji za fitofarmacevtska sredstva (FFS), najvišja vsebnost nečistoč v FFS ter pristojbine in stroški za registracijo FFS.

Uredba določa tudi označevanje FFS in semena, tretiranega s FFS ter opremljanje FFS z navodilom za uporabo, pristojnosti, obveščanje o izdanih odločbah FFS, nadzor in sankcije za neizpolnjevanje obveznosti.

Imenovanje mag. Igorja Kotnika za glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Vlada je izdala odločbo o imenovanju mag. Igorja Kotnika za glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za mandatno dobo 5 let, in sicer od 22. 9. 2023 do najdlje 21. 9. 2028, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Posebna natečajna komisija, ki jo je imenoval Uradniški svet, je izvedla izbirni postopek za položaj glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in dne 14. 9. 2023 posredovala ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvestilo o primernih kandidatih.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga Vladi Republike Slovenije, da za položaj glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenuje mag. Igorja Kotnika, in sicer z dnem 22. 9. 2023, za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Predlagan kandidat mag. Igor Kotnik je magister znanosti poslovodenja in organizacije trenutno zaposlen kot vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Predlagan kandidat izpolnjuje razpisne pogoje in ima ustrezne delovne izkušnje in je bil s strani posebne natečajne komisije za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ocenjen za primernega kandidata za imenovanje na delovno mesto glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na podlagi navedenega ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ocenjuje, da je kandidat zelo primeren za zasedbo položaja glavnega inšpektorja.