Skoči do osrednje vsebine

Na Ministrstvu za obrambo podpisali sporazuma o sodelovanju s samostojnima visokošolskima zavodoma

Na Ministrstvu za obrambo je potekal podpis sporazumov o sodelovanju s samostojnima visokošolskima zavodoma Alma Mater Europaea - ECM iz Maribora in Fakulteto za organizacijske študije v Novem mestu. Sporazuma so podpisali minister za obrambo Marjan Šarec in doc. dr. Barbara Toplak Perovič, glavni tajnik Alma Mater Europaea ter dekan Fakultete za organizacijske študije prof. dr. Boris Bukovec

S sklenitvijo sporazumov se poleg javnih univerz zdaj medsebojno sodelovanje na področju izobraževanja širi tudi na nekatere samostojne visokošolske zavode, ki so pokazali interes za širše sodelovanje in tudi že akreditirali visokošolske izobraževalne programe 1. bolonjske stopnje z možnostjo izbire vojaškega modula. Junija letos sta bila podpisana sporazuma o sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in Univerzo na Primorskem. Sporazum o sodelovanju z Univerzo v Mariboru je še v usklajevanju.

Sklenitev sporazumov bo omogočila dolgoročno sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja ter znanstvenega raziskovanja in razvoja, in sicer gre za naslednja področja sodelovanja: 

  • sodelovanje pri pripravi in izvajanju dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, ki so povezani z vojaškimi vsebinami oziroma s področjem vojaških ved, obramboslovja in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji;
  • izvedba dela študijskega programa vojaškega modula v okviru akreditiranih visokošolskih strokovnih študijskih programov;
  • možnosti habilitiranja zaposlenih na ministrstvu v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev v skladu s habilitacijskimi pravili posameznega visokošolskega zavoda;
  • na podlagi obojestranskega interesa načrtovanje in usklajevanje temeljnega, aplikativnega in razvojnega dela predvsem na področju vojaških ved, obramboslovja in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji, pri čemer bodo stranke sporazuma združevale opremo, kadre in sredstva v skladu s splošnimi predpisi, v raziskovalnih projektih pa bodo lahko poleg delavcev, zaposlenih pri strankah sporazuma, sodelovali tudi študenti, ki bodo v okviru študijskega programa izbrali vojaški modul.

Posamezne oblike sodelovanja se bodo po podpisu sporazumov podrobneje uredile s sklenitvijo posebnih pogodb. Trenutno tudi že potekajo priprave za poznejšo sklenitev pogodb o izvedbi vojaškega modula, ki so ga oziroma ga še bodo v okviru visokošolskih izobraževalnih programov akreditirali posamezni visokošolski zavodi.

Od leta 2021 na pobudo Ministrstva za obrambo in v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za izobraževanje, poteka projekt oblikovanja tako imenovanega hibridnega izobraževanja po evropskem konceptu priprave novih oblik izobraževanja. Gre za evropski pristop k mikrokvalifikacijam za vseživljenjsko učenje in zaposljivost. Z njim se med članicami EU vzpostavlja formalni okvir uveljavitve oblik izobraževanja s preverljivimi izhodi učenja, ki jih izvajajo različni ponudniki, in z možnostjo združevanja, vrednotenja in priznavanja kompetenc v izobraževalne in zaposlitvene namene.

Prvi programi so bili potrjeni že jeseni 2021. Danes je na ljubljanski univerzi akreditiranih devet programov, deset programov je v fazi akreditacije, na mariborski univerzi je akreditiran en program in še eden je v fazi akreditacije, na primorski univerzi sta akreditirana dva programa, eden je v fazi akreditacije, štirje programi pa so akreditirani na samostojnih visokošolskih zavodih.

Razpis študijskih programov z akreditiranim vojaškim modulom je v izključni domeni visokošolskih zavodov. Za študijsko leto 2022/2023 so bili razpisani trije programi vojaške smeri, na katerih je vpisanih pet študentov, in trije programi z izbirnim vojaškim modulom, ki pa ga lahko študenti izberejo do začetka tretjega letnika, zato v tem trenutku še ni znano skupno število študentov vojaškega modula, ki bo prvič izveden v študijskem letu 2024/25.

Program vojaškega modula, ki ustreza tako usmerjenim učnim dosežkom in standardom, ki vodijo do priznavanja učnih izidov v procesu visokošolskega izobraževanja ter učnim potrebam izobraževanja kandidatov za častnike, je pripravil Center vojaških šol Slovenske vojske, ki ga bo tudi izvajal. Opredeljen je kot študij širokega spektra vojaških vsebin in je namenjen razvijanju kompetenc za zmožnost integriranja interdisciplinarnega znanja ter načinov mišljenja v okviru visokošolskega študijskega programa. Namenjen je vsem, ki si želijo pridobiti znanje s področja vojaških ved, zlasti pa posameznikom, ki razmišljajo o zaposlitvi v Slovenski vojski po koncu visokošolskega izobraževanja.

Z oblikami sodelovanja, navedenimi v sporazumih, ki bodo podrobneje opredeljene s pogodbami, mladim omogočamo, da si kot državljani in državljanke Republike Slovenije pridobijo znanje in izkušnje, s katerimi bodo posredno prispevali k večji odpornosti družbe v spremenljivih varnostnih razmerah.

Skupinska fotografija ministra z obema predstavnikoma akademskih zavodov

Na Ministrstvu za obrambo je potekal podpis sporazumov o sodelovanju s samostojnima visokošolskima zavodoma Alma Mater Europaea - ECM iz Maribora in Fakulteto za organizacijske študije v Novem mestu | Avtor: Vekoslav Rajh

1 / 3