Skoči do osrednje vsebine

Število komunalnih čistilnih naprav, ki so čezmerno obremenjevale okolje, se bistveno zmanjšuje

Inšpektorat za okolje in energijo je zaključil Akcijo usmerjenih nadzorov komunalnih čistilnih naprav (KČN) ki so v letu 2021 presegale predpisane mejne vrednosti ali so bile pri obratovalnem monitoringu ugotovljene druge nepravilnosti in naprav, ki so v letu 2020 presegale predpisane mejne vrednosti onesnaževal pri odvajanju industrijskih odpadnih vod (IOV). Akcijo je začel v letu 2022.

Agencija Republike Slovenije (ARSO) vsako leto obvešča inšpektorat o komunalnih čistilnih napravah in napravah, ki odvajajo v okolje industrijsko odpadno vodo, pri katerih pri pregledu obratovalnih monitoringov odpadnih vod odkrijejo nepravilnosti.

Akcija je temeljila na seznamu

  • komunalnih čistilnih naprav, pri katerih je ARSO na podlagi pregleda obratovalnih monitoringov odpadnih vod za leto 2021 ugotovili nepravilnosti in
  • naprav, ki odvajajo industrijske odpadne vode, pri katerih je ARSO, pri pregledu obratovalnih monitoringov za leto 2020, zaznal preseganje predpisane mejne vrednosti parametrov onesnaženosti odpadne vode na iztoku iz naprave.

Nadzor KČN, ki so v letu 2021 z odvajanjem odpadne vode presegale predpisane mejne vrednosti  ali  so bile ugotovljene druge nepravilnosti pri pregledu obratovalnega monitoringa

ARSO je na inšpektorat posredoval seznam 206 KČN, pri katerih je pri pregledu obratovalnega odpadnih voda, izvedenega v letu 2021, ugotovil preseganje mejnih vrednosti parametrov odpadne vode na iztoku iz KČN oziroma ugotovil druge nepravilnosti (neenakomerno razporejene meritve, premalo izvedenih meritev, trajne meritve pretoka niso priložene, ni meritev pretoka v času vzorčenja in drugo). Število KČN, pri katerih je bilo ugotovljeno preseganje mejnih vrednosti parametrov odpadne vode pri obratovalnem monitoringu, je bilo skupaj 48.

Inšpektorji so pri upravljavcih KČN opravili skupaj 148 inšpekcijskih pregledov, v zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi pa so izdali 40 inšpekcijskih odločb. Ker upravljavci KČN niso v roku, ki ga je določil inšpektor, izvršili vseh odrejenih ukrepov inšpektorja, se je zoper njih začela izvršba inšpekcijske odločbe, v okviru katere je bilo izdanih 19 sklepov o dovolitvi izvršbe in 3 sklepi o izvršbi z denarno prisilitvijo. V primeru 6 izvršb so upravljavci KČN izvršili odrejene obveznosti.

Nadzor naprav, ki so v letu 2020 z odvajanjem IOV presegale predpisane mejne vrednosti  ali so bile ugotovljene druge nepravilnosti pri pregledu obratovalnega monitoringa

ARSO je na inšpektorat posredoval seznam 72 naprav, pri katerih je pri pregledu monitoringa industrijskih odpadnih voda, izvedenega v letu 2020, ugotovil preseganje predpisanih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti industrijske odpadne vodi.

Za naprave, ki so v letu 2020 presegale predpisane mejne vrednosti onesnaževal pri odvajanju industrijskih odpadnih vod v vode ali javno kanalizacijo, se je vodilo skupaj 64 upravnih zadev. Inšpektorji so pri upravljavcih naprav opravili skupaj 56 inšpekcijskih pregledov, zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi pa so izdali 12 inšpekcijskih odločb. Ker upravljavci naprav niso v roku, ki ga je določil inšpektor, izvršili vseh odrejenih ukrepov inšpektorja, se je zoper njih začela izvršba inšpekcijske odločbe, v okviru katere je bilo izdanih sedem sklepov o dovolitvi izvršbe.

Ugotovitve inšpekcijskih pregledov ter analiza obravnavanih prijav

Po podatkih ARSO iz leta 2020, imamo 794 naprav, ki odvajajo industrijske odpadne vode. Z njimi upravlja 594 upravljavcev. Delujočih komunalnih čistilnih naprav pa je 559.

Število komunalnih čistilnih naprav, ki na iztoku iz naprave presegajo predpisane mejne vrednosti emisij v odpadni vodi, se je glede na rezultate monitoringov odpadnih vod v obdobju med leti 2018 in 2022 zmanjšalo za približno 30 odstotkov v primerjavi z leti 2016, 2017.

Število komunalnih čistilnih naprav, pri katerih je bilo  na podlagi obratovalnega monitoringa v letu 2022 ugotovljeno preseganje predpisanih mejnih vrednosti v odpadni vodi, se je glede na preteklo leto (2021) zmanjšalo za več kot četrtino. V letu 2021 je 48 KČN presegalo predpisane mejne vrednosti emisij v odpadni vodi, v letu 2022 pa je bilo takšnih samo 35.