Skoči do osrednje vsebine

Izdani odločbi za Podukrep 8.4 Nakup sadik gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito

Vlogi sta bili oddani s strani Zavoda za gozdove Slovenije, sta bili prejeti na Agencijo v začetku julija 2023, v vrednosti 213.758,10 evra.

Na podlagi Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 in na podlagi Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Zavodu za gozdove Slovenije je bila posredovana odločba v vrednosti 192.583,13 evra za Operacijo odprava škode in obnova gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma in zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma in odločba v vrednosti 21.174,97 evra za Operacijo odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči vetrolom iz leta 2017 in 2018.

Obe odločbi sta bili izdani za Aktivnost 1 Nakup sadik gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo.