Skoči do osrednje vsebine

Pristojnosti države in občin pri odpravi posledic naravnih nesreč

Občina je nosilec popisovanja in izdelave ocene škode na svojem območju, skladno s predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Škodo popisuje imenovane občinske komisije za oceno škode.

 Ocena škode se vnese v aplikacijo AJDA, ki jo vodi Uprava RS za zaščito in reševanje.

 Sredstva se za odpravo posledic nesreč dodelijo občini kot poseben transfer z državne ravni za obnovo:

 • objektov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena,
 • stvari, ki so v njeni lasti in se uporabljajo za izvajanje njene dejavnosti,
 • stvari, ki so v njeni lasti in se uporabljajo za izvajanje lokalne javne službe,
 • stanovanjskih stavb, ki so v njeni lasti,
 • stvari, ki so v njeni lasti in jih uporablja oseba javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je občina,
 • stvari, ki je v lasti osebe javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, za stvar pa se investicijska, investicijsko-vzdrževalna ali vzdrževalna dela zagotavljajo v občinskem proračunu, in
 • gozdnih cest, če gre za sofinanciranje obnove, za katerega se sredstva zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z gozdovi.

Občini se dodelijo sredstva za odpravo posledic nesreč tudi za nakup in komunalno ureditev stavbnih zemljišč za nadomestitev objektov, ki jo je treba izvesti zaradi ogroženosti na vplivnem območju naravne nesreče, pod pogojem, da občina  brezplačno prenese komunalno urejena stavbna zemljišča v last upravičenca in če ta upravičenec obstoječe stavbno zemljišče brezplačno prenese državi v last. Občina mora izkazati, da je porabila svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5 odstotka prihodkov proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravne nesreče na njenih stvareh.

Občini se dodelijo sredstva za izvedbo geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari. Občina je nosilka izvedbe geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari (sanacija plazov), ne glede na to, v čigavi lasti je stvar razen v primeru izvajanja  geotehničnih ukrepov na državni infrastrukturi.

 Ministrstvo, pristojno za naravne vire, je nosilec ukrepov kot sledi:

 • obnovo stvari, za katere sredstva za vzdrževanje zagotavlja samo ali organ v njegovi sestavi,
 • izgradnjo geotehničnih objektov,
 • obnovo stvari, za katere so upravičene do sredstev za odpravo posledic nesreč po tem zakonu občine,
 • obnovo stvari, za katere je upravičena do sredstev za odpravo posledic nesreč po tem zakonu oseba javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je država ali občina,
 • in obnovo stvari, za katere so upravičene do sredstev za odpravo posledic nesreč po tem zakonu osebe zasebnega prava.

 Druga ministrstva so pristojna za obnovo stvari, za katere sredstva za vzdrževanje zagotavljajo sama ali organi v njihovi sestavi.