Skoči do osrednje vsebine

21. seja sveta za kmetijstvo in podeželje

Ministrica Irena Šinko se je udeležila zadnje, 21. seje Sveta za kmetijstvo in podeželje Republike Slovenije. Osrednje teme so bile aktivnosti vezane na odpravljanje posledic katastrofalnih poplav, izvajanje strateškega načrta in pripravo interventnih predpisov.

Ministrica in predsednik sveta sedita in poslušata.

Ministrica Irena Šinko in predsednik sveta dr. Andrej Simončič | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 2

Ministrica je uvodoma pozdravila prisotne in jih seznanila z aktivnostmi ministrstva, med katerimi so najpomembnejše naloge odpravljanje posledic poplav, kar vključuje pripravo interventnih predpisov in drugih predpisov ter izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike. Predstavljene so bile predvidene aktivnosti na področju kmetijstva in gozdarstva.

Ključna tematika današnjega zasedanja so bile aktivnosti za sanacijo poplav. Ministrstvo aktivno sodeluje pri pripravi določb interventnega zakona, ki bo za primere iz ujm iz zadnjih tednov uredilo prijavo višje sile ali izrednih dogodkov drugače, kot to sicer ureja Zakon o kmetijstvu. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) bo po uradni dolžnosti začela postopek obravnave višje sile za vse tiste primere, kjer bo lahko sama zaznala nastanek primera višje sile.

Kjer to ne bo mogoče, bo zaznana nepravilnost na prijavljenih površinah upravičencu sporočena v Aplikacijo Sopotnik. Upravičenec bo imel možnost preko Sopotnika podati pojasnilo, da je nepravilnost nastala zaradi višje sile. Vsi tisti upravičenci, ki jih  prej omenjena postopka zaznave višje sile ne zajameta, bodo imeli možnost samoiniciativno prijaviti svoj primer najkasneje do 2. novembra 2023. Za prijavo višje sile ne bo veljal običajni 15-dnevni rok, pač pa skrajni rok 2. november. O višji sili Agencija ne bo izdajala posebnih odločb, pač pa bo o tem odločila v odločbi o pravici do sredstev. Ministrstvo je članom predstavilo aplikacijo, preko katere bodo oškodovani vnašali informacije o dejanski škodi. Podatki bodo predstavljali verodostojno preliminarno oceno škode, na podlagi katere se bo ministrstvo lahko pogovarjalo o višini sredstev iz solidarnostnega sklada.

Predsednik in člani Sveta za kmetijstvo in podeželje RS so se v tem mandatu sestali zadnjič in delo ocenili kot zelo uspešno. Na sestanku so bile podane usmeritve in napotki za delo novega Sveta za kmetijstvo in podeželje RS.

Člani sveta: 

Svet za kmetijstvo in podeželje RS je posvetovalno telo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ustanovljen na podlagi Zakona o kmetijstvu. Člani sveta so: dr. Andrej Simončič (predsednik, Kmetijski inštitut Slovenije), dr. Emil Erjavec (Biotehniška fakulteta v Ljubljani),  Roman Žveglič in Danilo Meolic (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZS),  Borut Florjančič (Zadružna zveza Slovenije), Boštjan Noč (Čebelarska zveza Slovenije), dr. Tatjana Zagorc (Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kmetijskih in živilskih podjetij), Jaka Šilak (Sindikat delavcev v kmetijstvu), Anton Medved (Sindikat kmetov Slovenije), prof. dr. Branko Kramberger (Fakulteta za kmetijstvo Maribor), Tone Hrovat (Konzorcij biotehniških šol Slovenije), Irena Ule (Zveza kmetic Slovenije), Doris Letina (Zveza slovenske podeželske mladine).