Skoči do osrednje vsebine

Pomen varnosti in zdravja pri delu v času intervencij po poplavah 2023

V času, ko se soočamo z izzivi, ki jih prinašajo poplave leta 2023, želimo izpostaviti pomen varnosti in zdravja pri delu. Intervencijska zakonodaja, ki je bila sprejeta za odpravo posledic poplav, ne vpliva na področje varnosti in zdravja pri delu, tako se ohranja veljavnost vseh zakonodajnih standardov in predpisov na tem pomembnem področju, kar Inšpektorat za delo pozdravlja.

Če smo proti naravi nemočni, ko ujma vzame človeško življenje, nismo nemočni, ko gre za ustrezno organizacijo dela za odpravljanje posledic poplav, saj smo dolžni storiti vse, da se pri delu zavaruje zdravje in varnost slehernega delavca. V tem duhu želimo opozoriti na nekaj pomembnih dejstev:

  • Enaka pravila za vse delavce: Zakonodaja na področju varnosti in zdravja pri delu velja za vse delavce, vključno s tujci, ki so na poenostavljen način zaposleni pri slovenskih delodajalcih, ter za upokojence, ki sodelujejo v delu na drugih pravnih podlagah.
  • Usposabljanje in preventivni zdravstveni pregledi: Vsi novo zaposleni delavci (vključno s tujci), ki bodo sodelovali pri odpravljanju posledic poplav, morajo biti ustrezno usposobljeni za varno delo. Poleg tega je nujno, da se jim omogočijo preventivni zdravstveni pregledi, da se zagotovi njihovo primerno zdravje za opravljanje dela.
  • Odgovornost delodajalcev: Delodajalci so odgovorni za usposabljanje svojih delavcev ter za zagotavljanje predpisanih zdravstvenih pregledov. Neizvajanje teh ukrepov lahko privede do sankcij, vključno z globami ter prepovedjo zaposlovanja tujcev.
  • Odklonitev dela: Delavec ima pravico odkloniti delo, če mu delodajalec ni zagotovil predpisanega zdravstvenega pregleda oziroma ga ni usposobil za varno in zdravo opravljanje dela.
  • Gradbišča in varnost: Pri odpravljanju posledic poplav, ki vključuje tudi gradbene aktivnosti, je izrednega pomena spoštovanje zakonodaje, ki se nanaša na varno delo na gradbiščih. Priprava varnostnih načrtov, imenovanje koordinatorjev ter prijava gradbišč so ključni koraki za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev.

Inšpektorat za delo ima pomembno vlogo pri nadzoru nad spoštovanjem predpisov varnosti in zdravja pri delu. Prekrške na tem področju se strogo sankcionira, vključno z izrekom glob (v razponu med 2000 evrov do 40.000 evrov) ter s prepovedjo zaposlovanja tujcev za delodajalce, ki ne spoštujejo prej omenjenih predpisov.

V času obnovitve prizadetih območij in odpravljanja posledic poplav bo Inšpektorat za delo izvajal poostren nadzor, zlasti na področju gradbeništva. S sodelovanjem z drugimi organi bomo zagotovili spoštovanje predpisov ter odgovornost za varnost in zdravje vseh delavcev.