Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 64. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 64. seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Potrjen predlog 2. spremembe Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027

Vlada je potrdila predlog 2. spremembe Strateškega načrta skupne kmetijske politike (SN SKP) 2023–2027 za Slovenijo, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). MKGP je tudi pooblastila, da formalno posreduje predlog 2. spremembe SN SKP 2023–2027 za Slovenijo Evropski komisiji (EK) in ga v postopkih usklajevanja, do formalne odobritve s strani EK, vsebinsko in tehnično uskladi. Naslednje spremembe SN SKP 2023–2027 za Slovenijo bodo pripravljene ob upoštevanju aktualnih poplavnih razmer. 

Druga sprememba SN SKP ni strateške narave, ne spreminja prvotno postavljenih ciljev, sledi prvotno začrtanim usmeritvam ter tudi ciljem Poročila o uresničevanju samooskrbe in rabi kmetijskih zemljišč ter podpira verige vrednosti.

Ključna sprememba v predlogu 2. spremembe je vključitev nove intervencije IRP23 Habitatni tipi in vrste na območjih Natura 2000, ki s koledarskim letom 2024 nadomešča intervencijo IRP20 Plačila Natura 2000. Nova intervencija je ravno tako usmerjena v preprečevanje upadanja travniških vrst in habitatnih tipov na nekaterih območjih Natura 2000, hkrati pa je zasnovana bolj prožno za kmete in z malenkost višjim obsegom površin. Gre za prostovoljen ukrep in ne za plačilo obveznih zahtev (režimov).

Eden izmed splošnih ciljev Skupne kmetijske politike (SKP) je namreč podpora in krepitev varstva okolja, vključno z biotsko raznovrstnostjo, in podnebnih ukrepov ter prispevanje k doseganju okoljskih in podnebnih ciljev Unije, vključno z njenimi zavezami iz Pariškega sporazuma. Cilji varstva narave in pridelave hrane so namreč lahko komplementarni. Proces usklajevanja SN 2023–2027 z drugimi resorji, z Evropsko komisijo, s pripravljavci okoljskega poročila in z deležniki je bil celovit in dolgotrajen, ravno s ciljem, da se najdejo kompromisne rešitve za dosego vseh ciljev. Odobritev SN SKP 2023–2027 s strani EK je bila pogojena tudi z uvedbo intervencije IRP20 Plačila Natura 2000 in obenem vključitvijo dovolj velikega obsega območij za intervencijo IRP20 Plačila Natura 2000. Brez kompromisnih rešitev odobritve SN SKP 2023–2027 s strani EK ne bi bilo, posledično tudi ne bi bilo finančnih sredstev v obsegu skorajda 1,8 milijarde evrov za izvajanje ukrepov kmetijske politike v Republiki Sloveniji.

Ker intervencija IRP20 Plačilo Natura 2000 predstavlja možnost plačila za obvezne zahteve (režim) za izvajanje Direktive o pticah in Direktive o habitatih, se je v SN SKP 2023–2027 te zahteve za območje Ljubljanskega barja in Planinskega polja opredelilo v procesu usklajevanj z EK na zahtevo EK leta 2022 pod predpostavko, da se bodo formalno določile naknadno, in sicer v predlogu Uredbe o programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028 (Uredba PUN). Predlog Uredbe PUN je določal pogoje za Natura 2000 plačila za Ljubljansko barje in Planinsko polje ter tako dal podlago za izvajanje intervencije IRP20 Plačila Natura 2000. Po predstavitvi kmetijskih vsebin predloga Uredbe PUN deležnikom, zlasti pa po seznanitvi s slojem površin, ki so predmet obveznih zahtev, so predstavniki kmetijskega sektorja izrazili nasprotovanje tako režimu kot sami intervenciji v okviru SN 2023–2027. Vlada Republike Slovenije je prisluhnila deležnikom in pristopila k pogovorom s ciljem, da se poišče rešitve, ki bi kmetom omogočale dejavnosti kmetovanja in vodile k cilju zagotovitve dovolj velikega obsega življenjskega prostora najbolj ogroženih travniških vrst in habitatnih tipov. Za doseganje okoljskih ciljev je nujna omejitev intenzivnosti kmetovanja na teh območjih, pri čemer se Vlada Republike Slovenije zaveda, da omejitve ne bi smele onemogočati dejavnosti kmetovanja na teh območjih. Z iskanjem rešitev, vezanih na upravljanje in možnosti izvajanja kmetijske dejavnosti na območjih Natura 2000 se je v tesnem sodelovanju s strokovnjaki in ključnimi deležniki pripravil predlog nove intervencije.

Predlog 2. spremembe SN SKP 2023–2027 vključuje naslednje spremembe (zbirno):

 • Predlog nove intervencije za območja Natura 2000.
 • Izvzem intervencij IRP05, IRP13 in IRP14 iz omejitve podpore za naložbe v primarno kmetijsko pridelavo, predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov.
 • Spremembo deleža sofinanciranja pri malih kmetijah in rastlinjakih, dodane naložbe v objekte za shranjevanje mehanizacije, dodano upoštevanje storitev s kmetijsko mehanizacijo, tehnični popravki za večjo jasnost besedila pri intervenciji IRP02 Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev.
 • Spremembo deleža sofinanciranja pri naložbah v rastlinjake in dodana možnost za naložbo v objekte za shranjevanje mehanizacije pri intervenciji IRP04 Naložbe v razvoj in dvig konkurenčnosti ter tržne naravnanosti ekoloških kmetij.
 • Predlog poenostavitve določil glede članov zadruge pri intervenciji IRP03 Kolektivne naložbe v kmetijstvu za skupno pripravo kmetijskih proizvodov za trg in razvoj močnih in odpornih verig vrednosti preskrbe s hrano.
 • Spremembo vsebine intervencije IRP24 Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov, ki bo omogočala lažje nadaljnje izvajanje te intervencije in v delu odpravila tudi nekatere birokratske ovire za upravičence.
 • Spremembo deleža sofinanciranja pri intervenciji IRP22 Neproizvodne naložbe, povezane z izvajanjem naravovarstvenih podintervencij SN 2023–2027, podintervenciji C. Neproizvodne naložbe v ureditev zaščite travojedih živali na paši oziroma čebel v čebeljih panjih pred napadi velikih zveri.
 • Odprava prepovedi uporabe komposta in digestata pri intervenciji IRP18 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP): (IRP18.01 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – Podnebne spremembe, IRP18.02 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – Naravni viri in IRP18.03 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila - Biotska raznovrstnost in krajina) in IRP42 Lokalne pasme in sorte.
 • Spremembe operacij pri intervenciji IRP18.01 KOPOP – Podnebne spremembe (IRP18.01 KOPOP_PS).
 • Spremembe operacij pri intervenciji IRP18.03 Biotska raznovrstnost in krajina (IRP18.03 KOPOP_BK).
 • Spremembo in dopolnitev nekaterih definicij iz 4. člena Uredbe 2021/2115/EU.
 • Spremembo zahteve izvajanja pri shemi INP08.05 Naknadni posevki in podsevki.
 • Spremembo zahteve izvajanja pri shemi INP08.07 Konzervirajoča obdelava tal.
 • Spremembo zahtev izvajanja pri shemi INP08.11 Ohranjanje biotske raznovrstnosti v trajnih nasadih.
 • Spremembo pogojev upravičenosti pri intervenciji INP07 Vezana dohodkovna podpora za beljakovinske rastline.
 • Spremembe glede vodilnega partnerja pri intervneciji IRP33 Testiranje naravovarstvenih ukrepov na zavarovanih območij.
 • Dopolnitev besedila intervencije IRP06 Naložbe v ureditev gozdne infrastrukture, da se bo lahko izvajalo ureditev protipožarne infrastrukture.
 • Spremembo kazalnikov R.17, R.18 in R.27 zaradi kasnejšega izvajanja večine gozdarskih intervencij SN 2023–2027.
 • Popravek finančnih tabel z učinki pri vseh gozdarskih intervencijah.
 • Vključitev izjeme pri obveznem standardu DKOP 6: Minimalna pokritost tal, da se prepreči gola zemlja v obdobjih, ki so najbolj občutljiva.
 • Tehnične spremembe pri državnih pomočeh
 • Dodatno pravilo pri nekaterih intervencijah na podlagi 70. člena Uredbe 2021/2115/EU, ki prispeva k upoštevanju planiranih finančnih ovojnic.

Drugo spremembo SN SKP 2023–2027 je MKGP pripravil v tesnem sodelovanju s partnerji, predvsem kmetijskimi in okoljskimi organizacijami in institucijami.