Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 123. dopisne seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 123. seji obravnavala in sprejela tri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada sprejela spremembo Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Sprememba uredbe je pripravljena zaradi zaključevanja programskega obdobja ter s tem omogočitve hitrejšega črpanja sredstev in izvedbe gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, s ciljem omogočiti dostop do širokopasovnega omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in do elektronskih komunikacijskih storitev prek tega omrežja, najmanj 80 odstotkom gospodinjstvom na območjih belih lis, na katerih širokopasovna omrežja še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo.

Stališče do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki ga je treba zavzeti v imenu Evropske unije v Generalni komisiji za ribištvo v Sredozemlju.

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k Predlogu sklepa Sveta o stališču, ki ga je treba zavzeti v imenu Evropske unije v Generalni komisiji za ribištvo v Sredozemlju. Predlog stališča Slovenija podpira.

Evropska unija (EU) je članica številnih mednarodnih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva (RFMO). Te organizacije imajo v skladu z določili mednarodnega prava pristojnost, da sprejemajo ukrepe za ohranjanje in upravljanje staležev ribolovnih organizmov na območjih, za katera imajo pristojnost.

S tem aktom se oblikuje stališče EU, ki ga Komisija zastopa na zasedanjih v Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (ang. General Fisheries Commission for the Mediterranean – GFCM) za naslednje 4-letno obdobje (2024-2028). S tem sklepom se razveljavi sklep o stališču Unije za obdobje 2019-2023 in nadomesti z novim. Gre za ustaljeno prakso, saj lahko ukrepi, sprejeti v okviru te organizacije lahko postanejo zavezujoči za Unijo.

S sklepom Sveta se določi glavna načela in usmeritve stališča EU na večletni osnovi, stališče pa se za vsakoletno zasedanje prilagodi z delovnimi dokumenti služb Komisije, ki jih potrdi Svet. Med načeli in usmeritvam so delovanje v skladu z mednarodnimi pravom in zavezami, ki izhajajo iz konvencij, cilji strategij EU in okvirom skupne ribiške politike. V ospredju so torej ukrepi trajnostnega upravljanja z viri.

Republika Slovenija je članica Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju od leta 2004, ko je bil sprejet Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju. Članstvo v tej organizaciji Republiki Sloveniji omogoča sodelovanje v procesu oblikovanja in sprejemanja odločitev v okviru te regionalne organizacije.

Stališče do pristopa Bosne in Hercegovine k Mednarodnemu sporazumu o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015

Vlada je sprejela stališče Republike k Predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC), v zvezi s pristopom Bosne in Hercegovine k Mednarodnemu sporazumu o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015.  

S tem sklepom Svet EU pooblasti Komisijo za zastopanje stališča Unije v Mednarodnem svetu za oljke in sicer glede pristopa Bosne in Hercegovine. Unija je bila vedno dejavna članica Mednarodne organizacije za oljke in je podpirala širitev organizacije. Članstvo Bosne in Hercegovine je v interesu Unije, saj Bosna in Hercegovina razvija oljčni sektor na področju porabe in namerava razviti proizvodnjo.