Skoči do osrednje vsebine

Upravičencem iz prizadetih območij glede izpolnjevanja obveznosti iz odločb o pravici do sredstev

Informacije o odločbah o pravici do sredstev izdanih na podlagi javnih razpisov Programa razvoja podeželja in Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija), kot odziv na poročanja o obsežni materialni škodi, tako na objektih, materialu kot opremi, ki so jo povzročila divjanja vode in poplave širom Slovenije, podaja navodila upravičencem iz prizadetih območij glede izpolnjevanja obveznosti iz odločb o pravici do sredstev izdanih na podlagi javnih razpisov Programa razvoja podeželja in Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Nekateri upravičenci na prizadetih območjih se zaradi posledic naravne nesreče srečujejo s težavami glede izpolnjevanja različnih obveznosti iz naslova izdanih odločb o pravici do sredstev. Predstavljamo primere do katerih prihaja na terenu in podajamo navodila kako naj upravičenci ravnajo, če se soočajo, s katerim od njih.

Primer 1: Upravičenec je zaključil naložbo. Agencija mu je že izplačala sredstva na podlagi zadnjega zahtevka. Upravičenec ima obveznosti, ki jih mora izpolnjevati še pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Nedavna naravna nesreča je uničila naložbo ali del naložbe in s tem onemogočila izpolnjevanje obveznosti (npr. uporaba naložbe skladno z namenom dodeljenih sredstev). 

Navodilo: Upravičenec na Agencijo pošlje prošnjo za uveljavljanje višje sile v 15 delovnih dneh od datuma, ko je to sposoben narediti. Prošnji priloži fotografije o nastali škodi. V primeru, da bo prošnja utemeljena, bo Agencija izdala odločbo o priznanju višje sile in upravičenec bo prost vseh obveznosti.

Primer 2: Upravičenec je v fazi izvajanja naložbe. Na Agencijo je že vložil prvi zahtevek za izplačilo sredstev in že dobil izplačana sredstva iz naslova prvega zahtevka. Nedavna naravna nesreča je uničila naložbo ali uničila material, ki bi omogočil dokončanje naložbe kot je bilo predvideno v vlogi. Upravičenec odobrene naložbe ne bo zaključil.

Navodilo: Upravičenec na Agencijo pošlje prošnjo za uveljavljanje višje sile v 15 delovnih dneh od datuma, ko je to sposoben narediti. Prošnji priloži fotografije o nastali škodi. V primeru, da bo prošnja utemeljena, bo Agencija izdala odločbo o priznanju višje sile in upravičencu ne bo potrebno dokončati naložbe, že izplačana sredstva pa mu ne bo potrebno vrniti.

Primer 3: Upravičenec je v fazi izvajanja naložbe. Na Agencijo še ni vložil nobenega zahtevka za izplačilo sredstev, vendar pa zaradi posledic naravne nesreče naložbe ne bo izvedel.

Navodilo: Upravičenec naj Agencijo obvesti o tem, da naložbe ne bo izvedel.

Primer 4: Upravičenec je v fazi izvajanja naložbe. Na Agencijo še ni vložil nobenega zahtevka za izplačilo sredstev. Zaradi posledic naravne nesreče bo naložbo lahko izvedel le delno.

Navodilo: Upravičenec preko aplikacije za vnos zahtevkov v e-Kmetiji vloži prošnjo za spremembo obveznosti. V prošnji navede, da zaradi posledic ujme ne bo uspel dokončati naložbe v skladu z odobreno vlogo ampak samo delno. Prošnji priloži fotografije o posledicah ujme in navede, katere od odobrenih stroškov bo uveljavljal in katere ne. V primeru, da bo prošnja utemeljena, bo Agencija izdala odločbo o odobritvi spremembe in upravičenec bo kasneje vložil zahtevek v skladu z odobreno spremembo. V kolikor upravičenec nima več možnosti vlaganj sprememb obveznosti, naj v prošnji za spremembo navede tudi prošnjo za uveljavljanje višje sile.

POSEBNOSTI PRI PODUKREPU 6.1 – mladi kmetje in PODUKREPU 6.3 – majhne kmetije

Primer 5 (velja za upravičence iz 7. in 8. javnega razpisa pri podukrepu M06.1): Upravičenec je v fazi izvajanja naložbe. Na Agencijo je že vložil prvi zahtevek za izplačilo sredstev in že prejel izplačana sredstva iz naslova prvega zahtevka. Nedavna naravna nesreča je uničila naložbo ali uničila material, ki bi omogočil dokončanje naložbe kot je bilo predvideno v vlogi. Upravičenec odobrene naložbe ne bo zaključil.

Navodilo: Upravičenec naj v aplikaciji e-Kmetija pregleda razvojne cilje, katere si je izbral ob vlogi. Če katerega od izbranih razvojnih ciljev zaradi nedavne naravne nesreče ne bo mogel izpolniti, naj preveri kakšna sprememba razvojnega cilja je v njegovem primeru možna in v skladu z 10. členom Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18, 50/19, 4/20 in 6/22) lahko upravičenec elektronsko preko aplikacije e-Kmetija vloži obrazloženi zahtevek za zamenjavo razvojnega cilja z drugim ciljem, ki je v okviru meril za izbor vlog ovrednoten z enakim ali višjim številom točk, pri čemer lahko predlaga zamenjavo največ dveh razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, vsi razvojni cilji pa morajo biti izbrani v skladu s 3. točko osmega odstavka 6. člena te uredbe.

Primer 6 (velja za upravičence iz 2. javnega razpisa pri podukrepu M06.3):

Upravičenec je v fazi izvajanja naložbe. S strani Agencije je že prejel izplačana sredstva iz naslova prvega zahtevka. Nedavna naravna nesreča je uničila naložbo ali uničila material, ki bi omogočil dokončanje naložbe kot je bilo predvideno v vlogi in na Agencijo še ni vložil zahtevka. Upravičenec odobrene naložbe ne bo izvedel.

Navodilo: Upravičenec naj pregleda svoje razvojne cilje, ki jih je načrtoval v svojem poslovnem načrtu od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev. V kolikor upravičenec teh razvojnih ciljev zaradi navedene naravne nesreče ne bo mogel izpolniti, ima v skladu s 54. členom Zakona o kmetijstvu možnost zamenjati en razvojni cilj z drugim ciljem. Upravičenec lahko zamenja razvojni cilj v okviru meril za izbor vlog ovrednoten z enakim ali višjim številom točk. Obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti iz prvega odstavka lahko stranka na ukrepu M06.3 vloži dvakrat. Prošnja za spremembo obveznosti je potrebno oddati elektronsko preko aplikacije.

POMEMBNO:

  • Upravičenci prošnje in ostalo dokumentacijo pošljejo na Agencijo po navadni pošti ali po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. V pošti naj se navede sklic na številko zadeve, na katero se pošta navezuje.
  • Če imate težave z vnosom prošnje v aplikacijo ali pošiljanjem obvestila/dokumentacije na Agencijo, se za pomoč obrnite na svetovalca Javne službe kmetijskega svetovanja na vašem območju ali pokličite na Agencijo na tel. 01 580 77 92 (navedite ukrep ali javni razpis ali številko zadeve).
  • Če obstaja primer, ki ga z zgornjimi primeri ni mogoče pokriti, se z vašim vprašanjem obrnite na Agencijo na mail aktrp@gov.si.