Skoči do osrednje vsebine

Začasni ukrepi v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Slovenijo

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 87/23.

Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav določa začasne ukrepe za zavarovanje položaja strank v upravnih zadevah zaradi posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo. Veljati je začel 6. avgusta 2023.

Začasni ukrepi, ki so relevantni za delovno področje Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja:

  • Vlaganje elektronskih vlog brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom

Vloge v elektronski obliki se lahko vložijo tudi brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom. V takih vlogah se vložnik lahko identificira z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu podpisu, z uradno dodeljeno identifikacijsko številko ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi organ. V primeru dvoma organ preveri pristnost vloge. Začasni ukrep velja za tiste vloge, za katere ni v posebnih predpisih določeno, da se lahko vložijo le v elektronski obliki in podpišejo s kvalificiranim elektronskim podpisom.

  • Pregledovanje dokumentov

V prostorih organa se ne izvaja pregledovanje dokumentov, če se stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošlje kopija dokumentov zadeve.

  • Prekinitev teka procesnih rokov

Roki za uveljavljenje procesnih pravic in izpolnitev procesnih obveznosti, razen v nujnih zadevah, ne tečejo 14 dni od uveljavitve tega odloka. To pomeni, da se začasno za 14 dni prekinja tek procesnih rokov (na primer rok za dopolnitev vloge, vložitev pritožbe) v vseh upravnih zadevah. Šteje se, da so procesni roki prekinjeni z uveljavitvijo odloka, zato se zaradi prekinitve ne izdajajo sklepi o prekinitvi. V skladu z odlokom se šteje, da so procesni roki prekinjeni oziroma da ne tečejo od 6. avgusta 2023 do 20. avgusta 2023. Izjema velja za nujne zadeve, kot jih opredeljuje peti odstavek 306.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).

  • Podaljšanje roka za izpolnitev materialnih obveznosti

Organ lahko s sklepom, izdanim na zahtevo stranke, podaljša rok za izpolnitev obveznosti, določene s posamičnim upravnim aktom, če stranka obveznosti iz upravičenega razloga, ki je povezan s poplavami, ne more izpolniti pravočasno. Razlog ni upravičen, če gre za nujne ukrepe v javnem interesu ali bi z odložitvijo izpolnitve obveznosti lahko nastala nepopravljiva ali težko popravljiva škoda.

  • Podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe

Organ lahko podaljša rok za izdajo in vročitev odločbe, ki je zaradi razlogov na strani stranke ali organa, ki so povezani s poplavami, ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku. Rok se lahko podaljša z izdajo sklepa za kolikor je potrebno, vendar ne več kot za dva meseca.

Začasni ukrepi veljajo do preklica oziroma največ en mesec. Izjema je začasni ukrep prekinitve teka procesnih rokov, ki velja zgolj sedem dni.