Skoči do osrednje vsebine

Omnibus VI: sestavine prepovedane v kozmetiki od 1. decembra 2023

Uredba EU št. 2023/1490 prinaša prepoved sestavin za uporabo v kozmetičnih izdelkih.

V Uradnem listu EU je bila objavljena Uredba EU št. 2023/1490 (Omnibus VI), ki dodaja snovi, ki so bile razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR snovi) z Delegirano uredbo (EU) št. 2022/692 na Prilogo II (seznam prepovedanih snovi) k Uredbi ES št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih.

Omnibus VI določa, da se v Prilogo II k Uredbi št. 1223/2009 dodajo naslednje sestavine:

 • Amonijev bromid,
 • Dibutilkositrov bis(2-etilheksanoat),
 • Dibutilkositrov di(acetat),
 • Telurjev dioksid,
 • Barij-diborov tetraoksid,
 • 2,2-dimetilpropan-1-ol, tribromo derivat; 3-bromo-2,2-bis(bromometil)propan-1-ol,
 • 2,4,6-tri-terc-butilfenol,
 • 4,4’-sulfonildifenol; bisfenol S,
 • Benzofenon,
 • Kvinoklamin (ISO); 2-amino-3-kloro-1,4-naftokinon,
 • Perfluoroheptanojska kislina; tridekafluoroheptanojska kislina,
 • Metil N-(izopropoksikarbonil)-L-valil-(3RS)-3-(4-klorofenil)-β-alaninat; valifenalat,
 • 6-[C12-18-alkil-(razvejani, nenasičeni)-2,5-dioksopirolidin-1-il]heksanojska kislina, natrijeve in tris(2-hidroksietil)amonijeve soli,
 • 6-[(C10-C13)-alkil-(razvejani, nenasičeni)-2,5-dioksopirolidin-1-il]heksanojska kislina,
 • 6-[C12-18-alkil-(razvejani, nenasičeni)-2,5-dioksopirolidin-1-il]heksanojska kislina,
 • Teofilin; 1,3-dimetil-3,7-dihidro-1H-purin-2,6-dion,
 • 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin,
 • Fluopikolid (ISO); 2,6-dikloro-N-[3-kloro-5-(trifluorometil)-2-piridilmetil]benzamid,
 • N-(2-nitrofenil)fosforjev triamid,
 • N-(5-kloro-2-izopropilbenzil)-N-ciklopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-karboksamid; izoflucipram,
 • Reakcijska zmes 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazol-4-karboksamida in 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazol-4-karboksamida [z relativno vsebnostjo ≥ 78 % sin izomerov ≤  15 % anti izomerov]; izopirazam,
 • Margoza ekstrakt [iz jedrc drevesa Azadirachta indica, ekstrahiran z vodo in nadalje predelan z organskimi topili],
 • Kumen,
 • 2-etil-2-[[(1-oksoalil)oksi]metil]-1,3-propandiil diakrilat; 2,2-bis(akriloiloksimetil)butil akrilat;
  trimetilolpropan triakrilat,
 • Pentakalijev 2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(etan-1,2-diilnitrilo)pentaacetat,
 • N-karboksimetiliminobis(etilennitrilo)tetra(ocetna kislina); Pentetic Acid (INCI),
 • Pentanatrijev (karboksilatometil)iminobis(etilennitrilo)tetraacetat; Pentasodium Pentetate (INCI),
 • Acetamiprid (ISO); (1E)-N-[(6-kloropiridin-3-il)metil]-N’-ciano-N-metiletanimidamid; (E)-N1-[(6-kloro-3-piridil)metil]-N2-ciano-N1-metilacetamidin,
 • Pendimetalin (ISO); N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-ksiliden in
 • Bentazon (ISO); 3-izopropil-2,1,3-benzotiadiazin-4-on-2,2-dioksid;

 

Omnibus VI tudi določa, da se vnos št. 1024 v Prilogi II k Uredbi št. 1223/2009 spremeni tako, da se doda soli 2-etilheksanojske kisline.

Uredba se bo uporabljala od 1. decembra. 2023. Po tem datumu se izdelki, neskladni z uredbo, ne bodo smeli več dajati na trg ter biti dostopni na trgu.