Skoči do osrednje vsebine

Drugi sveženj odločb o odpravi posledic suše v letu 2022

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (agencija) v teh dneh odpošilja drugi sveženj odločb za finančno pomoč upravičencem, ki so utrpeli škodo v primarni kmetijski proizvodnji zaradi suše leta 2022.

Po izdaji 14.811 odločb v skupni višini 22.580.915,48 evra v prvem svežnju v začetku meseca julija, je v drugem svežnju zajetih še 346 pozitivnih odločb skupni višini 1.735.870,02 evra, ki bodo predvidoma izplačana 27. julija 2023. Poleg teh, Agencija v drugem svežnju izdaja še približno 7350 zavrnilnih odločb zaradi neizpolnjevanja predpisanih pogojev za dodelitev pomoči po Programu odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2022 (program), ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 25. maja 2023, s sklepom številka 33000-11/2023/4, z dne 25. maja 2023.

Najpogostejši razlogi za nedodelitev pomoči so:

  • skupna predvidena pomoč posameznemu kmetijskemu gospodarstvu znaša pod 100 evrov (točka 5.4.17. programa),
  • pomoč se ne dodeli kmetijskemu gospodarstvu če je pristojni inšpektor ugotovil, da je proizvajal kmetijski pridelek v letu nastanka škode v nasprotju s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ali predpisi, ki urejajo varstvo voda, namenjenih oskrbi s pitno vodo na teh kmetijskih zemljiščih (tretja alineja točke 5.3.4. programa),
  • pomoč se ne dodeli kmetijskemu gospodarstvu, če gre za podjetje v težavah iz 59. točke 2. člena Uredbe 2472/2022/EU, razen če je postalo podjetje v težavah zaradi suše leta 2022 (četrta alineja točke 5.3.2. programa).

Od skupno obravnavanih 22.933 vlog za dodelitev pomoči bo Agencija v prihodnjih mesecih obravnavala še približno 400 vlog, pri katerih bo izvedla dodatne ugotovitvene postopke zlasti glede ugotavljanja upravičencev do pomoči v primerih smrti nosilca kmetijskega gospodarstva, pri čemer je zavezana k spoštovanju določil Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN, Uradni list RS, št. 114/05 - UPB1, 90/07, 102/07, 40/12- Zakon za uravnoteženje javnih financ in 17/14, 163/22 in 18/23 – Zakon o javni upravi).  

Upravičen strošek, za katerega se namenijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetijski proizvodnji po programu, je izpad dohodka zaradi popolnega ali delnega uničenja primarne kmetijske proizvodnje, ki se izračuna v skladu z evropskimi predpisi.

Izpad dohodka se je izračunal za posamezno poškodovano površino (GERK - Grafična enota rabe kmetijskega gospodarstva) glede na:

  • prijavljeno kulturo na Obrazcu 2.09, ki so jo občinske komisije vnesle ob prijavi škode v lanskem letu,
  • velikost površine in stopnjo poškodovanosti kulture potrjene v Končni oceni neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše leta 2022, ki jo je potrdila Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah,
  • povprečno donosnost in ceno pridelka v zadnjih treh letih (2019 - 2021) po podatkih Statističnega urada RS (SURS),
  • donosnost in ceno pridelka v letu 2022 po podatkih Statističnega urada RS.

Pri trajnih nasadih je upoštevana tudi stopnja rodnosti glede na starost trajnih nasadov.

Izpad dohodka v letu 2022 se je izračunal tako, da so se količine kmetijskih proizvodov, proizvedene v letu 2022 (upošteva se zmanjšanje pridelka zaradi suše leta 2022), pomnožene s povprečno prodajno ceno v navedenem letu, odštele od povprečne letne količine kmetijskih proizvodov, proizvedenih od leta 2019 - 2021, pomnožene s povprečno prodajno ceno v tem obdobju.

Izračunana pomoč za posamezen GERK je zmnožek upravičenega izpada dohodka in deleža pomoči skladno s točko 5.4.3. programa.

Ker tako izračunani skupni znesek ki znaša 31.508.218,44 evra, presega razpoložljiva sredstva (v višini 24.921.486,58 evra) se je v skladu s točko 5.4.15 programa pri izračunu pomoči upošteval korekcijski faktor ki znaša 0,790951942548.

Višina pomoči na površino za posamezno kulturo se razlikuje glede na prijavljeno poškodovano kulturo, saj je za vsako kulturo izračunana na podlagi gibanja cen te kulture v preteklih letih. Zaradi visokega porasta cen v letu 2022, zlasti krmnih kultur in travinja in nižjih cen v letih pred 2022, je izpad dohodka kljub nižjim pridelkom, pri teh kulturah manjši. Kar posledično pomeni tudi nižje izplačilo odškodnine.