Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 57. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 57. seji obravnavala in sprejela tri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada sprejela Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz ESPRA, v programskem obdobju 2021-2027.

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021-2027.

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (v nadaljevanju ESPRA), v programskem obdobju 2021-2027, je pripravljena za izvajanje aktivnosti Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: CLLD). V okviru  ESPRA 2021-2027 je predvideno samostojno izvajanje CLLD. CLLD se izvaja po pristopu »od spodaj navzgor«, tj. organ upravljanja potrdi ribiške in akvakulturne lokalne akcijske skupine (v nadaljnjem besedilu: LASR) in strategije lokalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: SLR). LASR nato izbira in izvaja operacije na podlagi potrjenih SLR. Operacije mora predhodno potrditi organ upravljanja oz. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. LASR in SLR morajo biti izbrane najpozneje v 12 mesecih po potrditvi programa ESPRA 2021-2027 s strani Evropske komisije, torej do 1. 12. 2023.

Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svet območne enote Zavoda za gozdove Slovenije

Vlada je na seji sprejela sklep, da se v svetu območne enote Slovenj Gradec Zavoda za gozdove Slovenije kot predstavnico ustanovitelja razreši članico Alenko Korenjak. Sedanja članica območne enote Slovenj Gradec Zavoda za gozdove Slovenije je dne 30. 5. 2023 podala odstopno izjavo.

Za preostanek mandata, do 12. 4. 2027, se v svet kot predstavnica ustanovitelja imenuje Petra Drame.Sedanja članica območne enote Slovenj Gradec Zavoda za gozdove Slovenije je dne 30. 5. 2023 podala odstopno izjavo. Predlagana kandidatka pozna področja dela Zavoda za gozdove Slovenije, delovanje javne gozdarske službe in sistem delovanja javnega zavoda. Na podlagi navedenega ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ocenjuje, da je Petra Drame primerna za predstavnico ustanovitelja.

Imenovanje članov Sveta za kmetijstvo in podeželje

Vlada je sprejela Sklep o imenovanju članov Sveta za kmetijstvo in podeželje.

Zakon o kmetijstvu (ZKme-1) v prvem odstavku 135. člena določa, da Vlada ustanovi Svet za kmetijstvo in podeželje. Od zadnjega imenovanja članov v svet so minila štiri leta, zato se morajo člani ponovno imenovati. Na podlagi Odloka o ustanovitvi Sveta za kmetijstvo in podeželje so organizacije iz tretjega odstavka 135. člena ZKme-1 imenovale svoje predstavnike in jih sporočile na MKGP. Člani sveta bodo imenovani za dobo od štirih let od 1.8.2023 do 1.8.2027. Po imenovanju bodo izvolili predsednico ali predsednika, namestnico ali namestnika predsednika in sekretarko ali sekretarja sveta. Člani sveta so:

 • Roman Žveglič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
 • Danilo Meolic, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Murska Sobota,
 • Borut Florjančič, Zadružna zveza Slovenije,
 • dr. Andrej Simončič, Kmetijski inštitut Slovenije,
 • Boštjan Noč, Čebelarska zveza Slovenije,
 • Tatjana Zagorc, Gospodarska zbornica Slovenije,
 • Jaka Šilak, Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije,
 • Anton Medved, Sindikat kmetov Slovenije,
 • dr. Marina Pintar, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani,
 • dr. Karmen Pažek, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru,
 • Marijan Pogačnik, Biotehniški center Naklo,
 • Doris Letina, Zveza slovenske podeželske mladine,
 • Irena Ule, Zveza kmetic Slovenije.