Skoči do osrednje vsebine

Nove številke računov za plačevanje glob, kazni in taks Inšpektorata za naravne vire in prostor

Računi za plačilo globe, denarne kazni, takse, stroške, ki jih je izrekel Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) oziroma IRSNVP, so bili zaradi reorganizacije organa ukinjeni 28. junija 2023.

Pri plačilu obveznosti, ki jih je izrekel Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor oziroma IRSNVP in se nanašajo na plačilo glob, kazni, taks in založenih sredstev za področja, ki sodijo v področja delovanja Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor (IRSNVP) oziroma gradbene, geodetske, rudarske inšpekcije ter inšpekcije za naravo in vode, prosimo navedite nove številke podračunov in referenc, in sicer:

 Plačilo denarnih kazni v upravnem postopku

(na primer sklep o izreku denarne kazni v postopku izvršbe s prisilitvijo, denarna kazen zaradi ne odziva na vabilo) boste lahko izvedli

 • na številko podračuna SI56 0110-0845-0185-103
 • referenca SI11 25640-7120052-…
 • koda namena GOVT
 • namen nakazila: Denarne kazni v upravnem postopku – na ravni države
 • BIC banke BS LJ SI 2X

Plačilo stroškov upravnega postopka in stroškov izvršbe:

 • številka podračuna SI56 0110-0100-0621-284
 • referenca SI11 25640-7141009-…
 • naziv podračuna Drugi nedavčni prihodki - države
 • koda namena GOVT
 • namen nakazila: Drugi nedavčni prihodki države
 • BIC banke BS LJ SI 2X

Plačilo upravnih taks

 • številka podračuna SI56 0110-0100-0315-637
 • referenca SI11 25640-7111002-…
 • naziv podračuna Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanja in drugo – državne
 • koda namena GOVT
 • namen nakazila: Državne upravne takse
 • BIC banke BS LJ SI 2X

Plačilo glob za prekrške

 • številka podračuna SI56 0110-0845-0185-297
 • referenca SI00 7100/7101
 • naziv podračuna IRSNVP – Globe za prekrške
 • koda namena GOVT
 • namen plačila: Plačilo globe
 • BIC banke BS LJ SI 2X

Plačilo sodnih taks na podlagi zakona o prekrških – stroški postopka

 • številka podračuna SI56 0110- 0845-0185-394
 • referenca SI00 7100/7101
 • naziv podračuna IRSNVP - Sodne takse po ZP-1
 • koda namena GOVT
 • namen plačila: Plačilo stroškov postopka
 • BIC banke BS LJ SI 2X

Nakazilo založenih sredstev

 • številka podračuna Sl56 01100-6300109972
 • referenca 18 25640-2010011-…
 • koda namena GOVT
 • BIC  banke BS LJ SI 2X