Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 110. dopisne seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 110. dopisni seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Soglasje Vlade Republike Slovenije k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Z amandmaji so upoštevane pripombe Zakonodajno pravne službe Državnega zbora Državnega zbora RS (ZPS) v zvezi z nomotehničnimi popravki, obrazložitvijo nekaterih členov predloga zakona in popravki členov. ZPS je Predlog zakona preučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo Republike Slovenije, s pravnim sistemom in z zakonodajnotehničnega vidika.

Z amandmaji členov, ki spreminjajo poglavje Zbiranje podatkov v verigi preskrbe s hrano se je bolj splošno opredelili namen zbiranja podatkov o cenah, količinah in poreklu kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov. Na podlagi analize pridobljenih podatkov se bo lahko dodelila podpora kmetijskim sektorjem. Prav tako se je natančneje opredelilo, da zavezanci za pošiljanje podatkov, podatke v informacijski sistem Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja tudi vnašajo. Na novo je bila opredeljena definicija trgovca, kjer se je dodalo, da so zavezanci za pošiljanje podatkov tudi srednje velika podjetja, ter da se vsi izrazi uporabljajo izključno za namene tega poglavja.  Zaradi vsebin novega 170.a člena se je spremenil tudi naslov poglavja, ki sedaj glasi:  6. Tržno informacijski sistem, informacijski sistem za spremljanje podatkov v verigi preskrbe s hrano in kmetijsko knjigovodstvo. Sprememba je tudi v prekrškovnih določbah, kjer se je  v prvem odstavku spremenjenega 176. člena enaindvajseta alineja spremenila tako, da je usklajena z vsebino ostalih sprememb. 

V amandmajih člena, ki ureja ohranjanje in razvoj kmetijstva se je popravil postopek izbire organizacije in potrditve večletnih programov aktivnosti v javni razpis, bolj natančno se je določilo kdo pripravlja večletne in letne programe aktivnosti in kakšna je vloga komisije pri vrednotenja letnih programov aktivnosti glede na izhodišča ministrstva in večletne programe aktivnosti. Prav tako so se v členu poenotili nekateri izrazi in pripravili nomotehnični popravki, ki so namenjene večji jasnosti in vsebinski usklajenosti besedila zakona. V obrazložitvi se je Zakonodajno pravni službi podrobneje pojasnil odstop od Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja ter zakaj se uvaja posebna ureditev v zakonu o kmetijstvu. Prav tako se je pojasnilo, da zaradi različnih statusno pravnih oblik po državah, v zakonu o kmetijstvu ne moremo natančneje definirati izrazov kot so »kmetijske, razvojne in izobraževalne organizacije Slovencev v zamejstvu« ter »društva slovenske skupnosti«. Nadalje se je obrazložilo, da se bo obseg dodeljenih sredstev, podrobnejša opredelitev pogojev za dodelitev finančne podpore, merila za določitev višine sredstev in rok za vlaganje vlog za dodelitev finančne podpore, podrobneje določil v uredbi oziroma javnem razpisu ter da so postopki za dodeljevanje finančnih podpor, vsebina odločbe in pogodbe o medsebojnih razmerjih ter razlogi za odvzem upravičenja do dodeljenih sredstev opredeljeni v veljavnih predpisih.

Prav tako po mnenju ZPS presojo predlaganih rešitev otežuje mestoma pomanjkljiva, formalno podana obrazložitev posameznih členov. Zato dodatna obrazložitev mestoma pojasnjuje vsebino in namen posameznih določb ter posledice in medsebojne povezave v njih vsebovanih rešitev.