Skoči do osrednje vsebine

Z obrežno zarastjo nad invazivke

Pod vodstvom Direkcije RS za vode v sklopu projekta LIFE-IP NATURA.SI poteka izvedba revitalizacijskih ukrepov na vodotokih na območju Štajerske. Eden izmed ukrepov naslavlja odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin. Namenjen je predvsem pridobitvi znanj in informacij o učinkovitosti različnih metod odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin na vodnih in priobalnih zemljiščih.

Ukrep je načrtovan celostno z vidika ciljev zmanjševanja poplavne ogroženosti, doseganja dobrega stanja voda in doseganja ugodnega stanja habitatov.

Direkcija RS za vode vstopa v tretje leto testiranja različnih metod odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin na Dravinji. Prednostno odstranjujemo japonski dresnik (Fallopia spp.), ki se intenzivno pojavlja na vodnih in priobalnih zemljiščih Dravinje.

V letu 2021 so bile vzpostavljene štiri metode in sicer:

  • omejevanje dresnika z vrbovimi popleti,
  • omejevanje s prekrivanjem s filcem,
  • intenzivno izčrpavanje s košnjo ter
  • prekrivanje s kovinsko mrežo.

V letih 2022 in 2023 poteka nadaljnje vzdrževanje metod, pletje vzpostavljenega vrbovja in košnja. V letošnjem letu je predvidenih 16 košenj. Prav tako je letos predvidena še nadgradnja metod, v okviru katere bo na dveh lokacijah zasajena avtohtona obrežna vegetacija nižinskih vodotokov. Nova vegetacija bo še naprej omogočala izvedbo košnje pri čemer pa se smatra, da bo obrežna zarast z odvzemom prostora dresniku le-tega dodatno omejila in posledično zmanjšala njegovo prisotnost.

Delavci z ročnimi kosami kosijo dresnik na brežini reke.

Košnja dresnika. | Avtor: Ditka Čakš Copot

1 / 3

Dosedanji rezultati uporabljenih metod

Tudi sicer je dresnik na lokacijah prisoten v znatno manjšem obsegu v primerjavi z izhodiščnim stanjem. Vrbovi piloti na lokaciji prekrivanja s filcem in vrbov poplet so dresnik z odvzemom prostora uspešno odgnali. Na teh lokacijah je opažen zgolj še posamično ali v manjših skupinah med vrbami in ga odstranjujemo ročno. Kasneje bomo vrbe redčili ter uporabili za potaknjence na drugih lokacijah. Na lokaciji odstranjevanja s kovinsko mrežo je dresnik manjši, mreža ga zadržuje in mestoma lomi njegova stebla. Na lokaciji intenzivne košnje pa se sestoji dresnika zmanjšujejo s pogosto košnjo (na 14 dni).

Obrežna vegetacija z dresnikom pred košnjo.
1 / 3

Projekt LIFE-IP NATURA.SI

LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI) vodi Ministrstvo za naravne vire in prostor v sodelovanju s 14 partnerji. Temeljni namen projekta je, da v sodelovanju med različnimi sektorji in deležniki prispeva k izboljšanju upravljanja Nature 2000 v Sloveniji. Poleg izboljšav na državni ravni bodo partnerji v projektu izvedli tudi konkretne akcije na terenu v treh pilotnih območjih. Med aktivnostmi bodo preprečevanje zaraščanja površin, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst, obnovitev in vzdrževanje ugodnega stanja vodnih teles in druge.

Projekt LIFE-IP NATURA.SI sofinancirajo Evropska unija iz sredstev programa LIFE, Ministrstvo za naravne vire in prostor ter partnerji.