Skoči do osrednje vsebine

Izvedba sanacijskih del na Soči

Direkcija Republike Slovenije za vode bo v začetku avgusta pričela s sanacijo desne brežine reke Soče, na lokaciji pod regionalno cesto Bovec – Trenta pri zaselku Podklanec ter leve brežine reke Soče nad vasjo Ladra. Dela bodo zaključena do konca oktobra 2023.

Vzdrževalna dela v občini Bovec

Reka Soča na območju pod vtokom Lepenjice ustvarja sipine, ki potiskajo matico Soče, torej del struge, kjer je tok najmočnejši, k levi brežini. Vzpostavila se je hidravlično neugodna os struge, ki povzroča odnašanje zemljišč. Usmerjena je naravnost v nezavarovan del desne brežine, kjer je nastala večja erozijska zajeda, ki ogroža obstoj okoliške infrastrukture (regionalne ceste, stanovanjskih objektov, brvi preko Soče).

V času od 1. avgusta do 31. oktobra 2023 bomo zato sanirali poškodovano vodno infrastrukturo, zavarovali poškodovano desno brežino in posledično zmanjšali negativne učinke škodljivega delovanja voda.

Načrtovana dela bodo zajemala formacijo hidravlične ugodnejše osi vodotoka ter sanacijo in utrditev zgornjega odbijača visokih vod s skalami, ki bodo dodatno sidrane z borovimi piloti, povezani z leseno oblico. Erozijsko zajedo med odbijačema bomo zasuli in zavarovali s skalnato zložbo, ki bo dodatno sidrana z borovimi piloti. Dela se bodo izvajala večinoma na desni brežini Soče pod regionalno cesto Bovec – Trenta.

Reka Soča ter odbijači visokih vod na brežini levo.

Soča v Podklancu. | Avtor: Dean Melihen

Načrtovana dela v Kobaridu

Na odseku struge Soče, kjer bodo potekala sanacijska dela, je trenutno formiran naravni prag. Ta je, poleg občutne razširitve struge, eden izmed bistvenih razlogov za hidravlične razmere, ki povzročajo hitro napredujočo erozijsko zajedo na levi brežini, ki ogroža kmetijska zemljišča. Na tem delu je bilo v preteklosti izvedenih več vodnih objektov. Nekateri med njimi še vedno opravljajo svojo funkcijo, nekateri so že dodobra poškodovani in potrebni sanacije, določeni pa ostajajo le še v spominu domačinov.

V času od 1.avgusta do 31. oktobra 2023 bomo zato sanirali poškodovano vodno infrastrukturo, zavarovali poškodovano levo brežino in posledično zmanjšali negativne učinke škodljivega delovanja voda.

Dela bodo zajemala odstranitev sipine na spodnjem delu obravnavanega odseka, s čimer bo zagotovljen ustrezen pretočni profil. Odstranjen material bo vgrajen v erodirano levo brežino, ki bo zavarovana z jezbicami. Prav tako bo izvedeno obrežno zavarovanje med jezbicami iz večjih skal, ki bodo v dnu stabilizirane s piloti in rantami. Naravni prag, ki se nahaja na zgornjem delu obravnavanega odseka, bo v največji možni meri ohranjen.  

Pogled na erozijsko razjedo reke Soče na območju občine Kobarid.

Pogled na erozijsko zajedo in čelo naravnega pragu. | Avtor: Jakob Šimon

Usklajenost s pristojnimi mnenjedajalci

Zaradi pomembnosti Soče kot naravnega spomenika, s številnimi omejitvami, so bile pri projektiranju sanacijskih del upoštevane zahteve Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in Zavoda za ribištvo Slovenije. Način izvedbe sanacije z  uporabo naravnih materialov in tehnologij zagotavlja  sonaravno ureditev obravnavanega odseka.