Skoči do osrednje vsebine

Si želimo okoljskih, gospodarskih, rekreacijskih in kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja morje?

Vizija načrta upravljanja morskega okolja za obdobje 2022–2027 že upošteva, da so dobrine in storitve večinoma že izkoriščene do ravni, ko je treba z njimi ravnati zelo preudarno.

Slovensko morje je z vidika upravljanja razdeljeno na šest morskih teles. Škocjanski zatok in Koprski zaliv sta močno preoblikovani vodni telesi, območja Lazaret - Ankaran in Žusterna - Piran sta vodni telesi s pretežno skalnim, Piranski zaliv in območje teritorialnega morja pa s pretežno sedimentnim morskim dnom.

Ekološko stanje slovenskega morja je sicer dobro ali zelo dobro. Kemijsko stanje je dobro. Kemijsko stanje v bioti pa kaže na slabo stanje zaradi prekomerne prisotnosti živega srebra in bromiranih difeniletrov v ribah oziroma školjkah.

Za slovensko morje je še značilna visoka biotska raznolikost, tako z vidika življenjskih okolij kakor tudi z vidika vrst.

V prejšnjem stoletju sta bili pomembnejši onesnaževali hranila in fosfati, zato je bila pomembna izgradnja kanalizacijskega omrežja in komunalnih čistilnih naprav vzdolž obale in rek, ki se iztekajo v vode ter ukrepi za zmanjšanje rabe fosfatov v detergentih.

V novejšem času pa so habitati in združbe obalnega morja ogrožene predvsem zaradi fizičnih posegov v obalnem pasu, pomorskega prometa in sprememb, ki so povezane s klimatskimi dogajanji. Te grožnje se sicer do sedaj ne odražajo v slabši oceni ekološkega stanja, pač pa vplivajo na nekatere vidike vrednotenja biodiverzitete.

Za dobro stanje morskega okolja in ohranjanje funkcij in struktur ekosistemov v njem je potrebno ohranjati neoporečno morsko dno.

Morska gladina se viša. V obdobju 1960–2019 se je srednja višina morja ob slovenski obali zvišala za 11 cm, v povprečju za 1,8 mm na leto, v zadnjih 20 letih pa v povprečju 4,4 mm na leto.

Brez infrastrukturnega prilagajanja lahko ob koncu stoletja ob podobnem trendu pričakujemo
vsakodnevna poplavljanja najnižje ležečih urbanih predelov slovenske obale.

Do vnosa tujerodnih organizmov prihaja tudi v slovenskem morju, največkrat zaradi pomorskega prometa, ko se organizmi prenašajo z izmenjavo neprečiščenih balastnih voda in obrastjo plovil. Najpogosteje te organizme najdemo v pristaniščih, mandračih in marinah, kjer je manj domorodnih živalskih in rastlinskih tekmecev, medtem ko v naravnih območjih prevladujejo domorodni organizmi.

Kakovost 21 kopalnih voda vzdolž slovenske obale je odlična, z izjemo vode v Kopališču Žusterna, ki je zaradi onesnaženja v letu 2019 ocenjena kot zadostno.

Podvodni hrup škoduje morskim organizmom, povzroča motnje v komunikaciji, spremembe v obnašanju ter celo fizične poškodbe živali.

Morski odpadki so prisotni tudi v slovenskem morju. Odpadki pristanejo na obali in prihajajo v morsko okolje z odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih voda, morskim ribištvom, plovbo ter turističnimi in prostočasnimi dejavnostmi kot tudi z rečnim vnosom. Po drugi strani mikroplastika prehaja v morje med drugim z izlivi meteornih in komunalnih odpadnih voda kot tudi z rečnimi vnosi in se lahko kopiči v morskih organizmih.

Da bi ohranjali stanje morja:

  • spoštujmo pravila na varovanih območjih,
  • namesto plovil na motorni pogon, ki so namenjena zabavi, izberimo plovila na vesla ali veter,
  • plovila sidramo samo na območjih namenjena sidranju,
  • ko gremo v morje bodimo spoštljivi z zavedanjem da vstopamo v domovanje morskih organizmov,
  • odpadno embalažo in druge odpadke odložimo v zabojnike za odpadke,
  • v WC školjke ne zlivamo ostankov kemičnih in nevarnih snovi ali olj ter ne mečemo higienskih odpadkov,
  • vodo v domovih uporabljamo racionalno in varčno.

Podrobneje smo temo morja predstavili v sedmem poglavju (na straneh od 138 do 268) Poročila o okolju v Sloveniji 2022 (pdf, 95 MB).

Slokovni opis ekoliškega in kemijskega stanja slovenskega morja. Povzetek teksta novice.

Morje in slovenska obala | Avtor: Agencija za okolje