Skoči do osrednje vsebine

Konec julija rok za izpolnitev obveznosti elektronske izmenjave podatkov operaterjev in dobaviteljev

Vsi operaterji in dobavitelji za električno energijo, zemeljski plin in tehnološko paro, vključno s posrednimi dobavitelji, morajo do 31. julija 2023 urediti pravilno delujoče aplikacijske vmesnike za izmenjavo podatkov o količini in ceni energenta za upravičence, ki so oddali vlogo na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.

Za tiste, ki te obveznosti ne izpolnijo, je zakon predvidel globo. Elektronska izmenjava podatkov bo omogočila avtomatizem pri nadzoru izplačil pomoči podjetjem glede na njihovo dejansko porabo in cene energentov.

SPIRIT Slovenija kot pristojni organ je za namen izvajanja nadzora v skladu z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) predpisal vrsto in obliko podatkov ter način elektronske izmenjave podatkov s subjekti, ki so dolžni omenjene podatke zagotoviti pristojnemu organu.

Kdo so zavezanci za zagotavljanje podatkov?

Tretji, četrti in šesti odstavek 16. člena ZPGOPEK operaterjem in dobaviteljem določajo obveznost posredovanja podatkov o dobavljenih količinah in cenah na enoto energenta za posameznega upravičenca. Obveznost velja za vse operaterje in dobavitelje, kot tudi posredne dobavitelje, ki upravičencem dobavljajo in zaračunavajo del energentov in razpolagajo s podatki za upravičenca o cenah v eurih na MWh in količinah v MWh:

  • elektrooperaterji in dobavitelji za električno energijo, kot jih opredeljuje Zakon o oskrbi z električno energijo,
  • operater prenosnega sistema ter operaterji distribucijskih sistemov in dobavitelji za zemeljski plin, kot jih opredeljuje Zakon o oskrbi s plini,
  • dobavitelji tehnološke pare, ki imajo registrirano glavno dejavnost v skupini D35.300 po standardni klasifikaciji dejavnosti na dan 31. december 2022,
  • posredni dobavitelji energentov, ki imajo z neposrednim zunanjim dobaviteljem energentov sklenjeno pogodbo za dobavo energentov, in zaračunavajo energente upravičencu po ceni, ki jo plača posredni dobavitelj neposrednemu zunanjemu dobavitelju energentov.

Vrsta, oblika ter način izmenjave podatkov

SPIRIT Slovenija je skladno s prvim odstavkom 54. člena ZPGOPEK objavila vrsto in obliko podatkov ter način elektronske izmenjave podatkov z operaterji in dobavitelji iz tretjega, četrtega in petega odstavka 16. člena ZPGOPEK. V okviru izmenjave podatkov bo agencija s strani operaterjev in dobaviteljev potrebovala podatke o porabi energenta v MWh ter o ceni na enoto energenta (EUR/MWh), ki ne vključuje vračil davkov in dajatev, in sicer za tista merilna mesta oz. števce, ki niso regulirana z eno od uredb, ki jih določa ZPGOPEK (Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema, Uredba o določitvi cen električne energije, Uredba, ki določa ceno električne energije za mikro, mala in srednje velika podjetja).

SPIRIT Slovenija poziva vse operaterje in dobavitelje, da se seznanijo s Tehničnimi navodili za izdelavo aplikacijskih vmesnikov (v nadaljevanju: API), ki jih morajo izdelati operaterji in dobavitelji, vključno z vsemi predvidenimi API klici, shemami podatkov (vrsta in oblika podatkov) in pričakovanimi odgovori. Operaterji in dobavitelji morajo skladno s šestim odstavkom 16. člena ZPGOPEK imeti objavljen in dostopen preverjeno pravilno delujoč API najkasneje do 31. julija 2023.

Operater, dobavitelj oziroma posredni dobavitelj obvesti pristojni organ:

  • ko je pripravljen API za testiranje (javi URL-je in uporabniško ime ter geslo za dostop pristojnega organa),
  • ko je API objavljen na produkciji in pripravljen za serviranje zahtevanih podatkov (javi URL-je in uporabniško ime ter geslo za dostop pristojnega organa).

Vsa obvestila in morebitna vprašanja v zvezi z izmenjavo podatkov lahko naslovite pisno na elektronski naslov api@spiritslovenia.eu.

Rok za posredovanje podatkov pristojnemu organu

Do vključno 31. julija 2023 je potrebno pristojnemu organu posredovati podatke za vsak posamezni mesec leta 2019 ter vsak posamezni mesec leta 2021 ter za obdobje januar–junij 2023.

Do vključno 31. januarja 2024 je potrebno posredovati podatke za obdobje julij–december 2023.

Globa za neizpolnjene obveznosti

ZPGOPEK je v prvem odstavku 20. člena določil tudi globo za operaterje in dobavitelje iz tretjega, četrtega in petega odstavka 16. člena tega zakona. Za kršitelje je predpisana globa v višini 100.000 evrov, če ne izpolnijo obveznosti iz tretjega, četrtega in petega odstavka 16. člena tega zakona. Pristojni organ mora po uradni dolžnosti o kršitvi obvesti agencijo, pristojno za energijo, ki operaterju in dobavitelju z odločbo naloži plačilo globe.