Skoči do osrednje vsebine

Objavljen predlog novele Zakona o varuhu človekovih pravic

Ministrstvo za pravosodje je 22. junija 2023 na portalu eDemokracija objavilo predlog novele Zakona o varuhu človekovih pravic ter določilo dvomesečni rok, v katerem lahko posamezniki, organizacije civilne družbe in druge zainteresirane osebe dajo mnenje glede predlaganih rešitev.

Predlog novele uvaja funkcijo Varuha otrokovih pravic – namestnika Varuha človekovih pravic, ki opravlja izključno naloge v zvezi z otroki. Te naloge, ki vključujejo vodenje postopkov in preiskav, koordinacijo zagovorništva ter izobraževanje in ozaveščanje, opravlja Varuh otrokovih pravic neposredno na podlagi zakona in samostojno. Pri tem mu strokovno podporo nudi specializiran Oddelek za otrokove pravice.

Varuhu človekovih pravic se v skladu z osnutkom novele podeljuje vloga neodvisnega telesa za spodbujanje, varovanje in spremljanje izvajanja Konvencije o pravicah invalidov, s čimer Republika Slovenija izpolnjuje obveznost iz navedene konvencije. Upoštevano je tudi načelo participacije invalidov, saj osnutek novele določa, da Svet varuha za človekove pravice sestavljata vsaj dva predstavnika invalidov oziroma invalidskih organizacij.

Varuh človekovih pravic nadalje prevzema naloge poročevalca za spremljanje dejavnosti državnih institucij za boj proti trgovini z ljudmi in izpolnjevanje obveznosti po notranji zakonodaji, skladno s Konvencijo Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi. 

Med preostalimi novostmi izpostavljamo predvsem še delno razširitev pristojnosti Varuha človekovih pravic na zasebnopravne subjekte, in sicer izvajalce javnih služb, podaljšanje mandatne dobe Varuha človekovih pravic in njegovih namestnikov ter izboljšave pri organizaciji zagovorništva otrok. 

Besedilo predloga zakona je objavljeno na spletnem mestu eUprava.