Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za obrambo bo okrepilo sodelovanje z univerzama

Na Ministrstvu za obrambo je danes potekal slovesen podpis sporazumov o sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in Univerzo na Primorskem. Sporazuma so podpisali minister za obrambo Marjan Šarec ter rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič in rektorica Univerze na Primorskem prof. dr. Klavdija Kutnar.

S sporazumoma, ki ju je Ministrstvo za obrambo danes podpisalo z Univerzo v Ljubljani in Univerzo na Primorskem, želimo ponovno krepiti in širili medsebojno sodelovanje, ki je po prenehanju veljavnosti prejšnjih sporazumov z vsemi tremi javnimi univerzami septembra 2016 zamrlo. Podobne aktivnosti ministrstvo izvaja tudi z drugimi visokošolskimi zavodi.

Sporazumi bodo omogočili dolgoročno sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja ter znanstvenega raziskovanja in razvoja. Potekalo bo na več področjih, pri čemer bodo oblike sodelovanja podrobneje urejene v pogodbah, ki bodo podpisane naknadno, in sicer pri:

- dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih, povezanih s področjem vojaških ved, obramboslovja ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;

- izvedbi dela študijskega programa vojaškega modula v okviru akreditiranih visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov univerze;

- habilitiranju zaposlenih na ministrstvu v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev;

- načrtovanju in usklajevanju temeljnega, aplikativnega in razvojnega dela predvsem na področju vojaških ved, obramboslovja ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ministrstvo bo z visokošolskimi zavodi združevalo opremo, kadre in sredstva, v raziskovalnih projektih pa bodo lahko sodelovali tudi študenti, ki bodo v študijskem programu izbrali vojaški modul.

Intenzivne priprave že potekajo za sklenitev pogodb o izvedbi vojaškega modula, ki so ga oziroma ga še bodo v okviru visokošolskih izobraževalnih programov akreditirali posamezni visokošolski zavodi. Od leta 2021 namreč na pobudo Ministrstva za obrambo in v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport poteka projekt oblikovanja tako imenovanega hibridnega izobraževanja po evropskem konceptu priprave novih oblik izobraževanja. Gre za evropski pristop k mikrokvalifikacijam za vseživljenjsko učenje in zaposljivost. Z njim se med članicami EU vzpostavlja formalni okvir uveljavitve oblik izobraževanja s preverljivimi izhodi učenja, ki jih izvajajo različni ponudniki, in z možnostjo združevanja, vrednotenja in priznavanja kompetenc v izobraževalne in zaposlitvene namene. Razpis študijskih programov z akreditiranim vojaškim modulom je v izključni domeni visokošolskih zavodov. Program vojaškega modula, ki ustreza tako usmerjenim učnim dosežkom in standardom, ki vodijo do priznavanja učnih izidov v procesu visokošolskega izobraževanja, kot tudi učnim potrebam izobraževanja kandidatov za častnike, pa je pripravil Center vojaških šol SV, ki ga bo tudi izvajal.

Prvi programi so bili potrjeni že jeseni 2021. Danes je na ljubljanski univerzi akreditiranih devet in na primorski univerzi dva programa, deset programov v okviru ljubljanske univerze je v postopku akreditacije in eden na primorski univerzi.

Z oblikami sodelovanja, navedenimi v sporazumih, podrobneje pa bodo opredeljene s pogodbami, mladim omogočamo, da si kot državljani in državljanke Republike Slovenije pridobijo pomembna znanje in izkušnje, s katerimi bodo posredno prispevali k večji odpornosti družbe v spremenljivih varnostnih razmerah.