Skoči do osrednje vsebine

Štirinajsta seja sveta za živinorejo

Ministrica Irena Šinko se je včeraj udeležila 14. seje Sveta za živinorejo. Na seji so se člani Sveta seznanili z izhodišči za pripravo novega Zakona o živinoreji.

Člani sveta sedijo za mizo in poslušajo

Zasedanje sveta za živinorejo | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

1 / 2

Ministrica ga. Irena Šinko je uvodoma seznanila člane Sveta z informacijo glede novele Zakona o zaščiti živali, ki je v parlamentarnem postopku v Državnem zboru, in sicer je glede zakona predvidena javna predstavitev mnenj v okviru matičnega delovnega telesa.

Nadalje so predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano članom Sveta predstavili izhodišča za pripravo novega Zakona o živinoreji. Predlog zakona bo urejal področje čebelarstva, pogoje in način reje rejnih živali, kriterije za ohranjanje biotske raznovrstnosti in oblikovanja genetskih rezerv, tekmovanja s kopitarji, razdelitev sredstev iz fonda, ki so namenjeni reji. V zakonu se bodo ohranili pogoji in kriteriji izvajanja osemenjevanja na kmetijah – kot ureditev reguliranega poklica. Med drugim je bila predstavljena tudi ureditev javnih služb v živinoreji v prihodnje, ki bo urejena v okviru Zakona o kmetijstvu. Člani Sveta so v okviru razprave o izhodiščih izpostavili predvsem problematiko ugotavljanja škode, ki jo povzročijo rejne živali, ter ustrezno urejanje zbirk podatkov v živinoreji. Predlog zakona bo predvidoma v začetku jeseni v javni razpravi.

Člani sveta za živinorejo: 

Svet za živinorejo je posvetovalno telo ministra, ustanovljeno na podlagi Zakona o živinoreji. Sestavlja ga dvajset članov, ki so jih predlagale različne ustanove in rejske organizacije: prof. dr. Janko Mrkun (Veterinarska fakulteta), izr. prof. dr. Marija Klopčič, doc. dr. Špela Malovrh ter viš. pred. mag. Ajda Kermauner-Kavčič (Biotehniška fakulteta), doc. dr. Maksimiljan Brus (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede), dr. Jože Verbič in Peter Podgoršek (Kmetijski inštitut Slovenije), p.p. Tomo Wankmuller (Veterinarska zbornica), Danilo Potokar (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZS), mag. Andrej Kastelic (KGZS Kmetijsko gozdarski zavod – KGZ Novo Mesto), mag. Sašo Sever (KGZS KGZ Murska Sobota), doc. dr. Dušan Terčič (Biotehniška fakulteta, Rejsko društvo – RD - perutninarstvo), Anton Kukenberger (RD govedoreja), Primož Kokovica (RD konjereja), Alojz Varga (RD prašičereja), Roman Savšek (RD drobnica), dr. Peter Kozmus (RD čebelarstvo), mag. Miha Štular (KGZS KGZ Kranj-ribogojstvo), Klemen Brglez in Jana Tavčar (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).