Skoči do osrednje vsebine

Predlog Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v javno obravnavo posredovalo predlog Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

Pravilnik je pripravljen v skladu s spremembo 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: ZOFVI-O), ki na področju vzgoje in izobraževanja uvaja nov naziv višji svetnik in pomeni realizacijo Stavkovnega sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sporazum), podpisanim dne 3. decembra 2018, in s tem povezanim Dogovorom o uresničevanju V. točke Stavkovnega sporazuma, sklenjenega med ministrstvom, pristojnim za izobraževanje, in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije z dne 8. januarja 2020 (v nadaljnjem besedilu: dogovor).

Pravilnik je pripravljen s konsenzom članov delovne skupine, ki je bila imenovana za pripravo sprememb pravilnika ob uvedbi naziva višji svetnik in je sestavljena iz petih predstavnikov javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, petih ravnateljev svetovalcev, predstavnika organizacije za izobraževanje odraslih, enajstih predstavnikov Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije ter treh predstavnikov ministrstva.

Poleg uvedbe naziva višji svetnik in določitev pogojev za ta naziv je bistvena značilnost predloga pravilnika razširjen nabor kriterijev za vrednotenje dodatnega strokovnega dela, ki:

 • prispeva k dvigu kvalitete vzgojno izobraževalnega procesa,
 • spodbuja delo v razredu/skupini,
 • upošteva razlike med strokovnimi delavci,
 • je namenjeno vsebinskemu sodelovanju med strokovnimi delavci,
 • je namenjeno delu s strokovnimi delavci znotraj uvajalnega obdobja,
 • je namenjeno mednarodnemu sodelovanju vseh deležnikov v vzgoji in izobraževanju,
 • nagrajuje uvajanje novih didaktičnih pristopov,
 • nagrajuje formativno spremljanje,
 • daje večjo težo kolegialni podpori in presojanju,
 • daje večjo težo vodenju strokovnih aktivov,
 • vključuje in posebej naslavlja dodatne/olajšane kriterije za strokovne delavce zaposlene v zavodih, ki izvajajo javnoveljavne programe vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 • širi kriterije za prvo predstavitev samostojnega prispevka na konferenci – spodbujanje izmenjave praks,
 • širi kriterije za vrednotenje dela na projektih, 
 • daje večjo težo razvojnemu delu v timih in delovnih skupinah,
 • enako obravnava strokovne članke v domačih in tujih strokovnih časopisih in pedagoških revijah,
 • dodaja znanstvene članke.

Spremenjene so tudi nekatere ostale določbe:

 • vzgojitelj, ki izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami bo po novem napredoval po pogojih kot veljajo za vzgojitelje v vrtcih (prej po pravilih za ostale strokovne delavce),
 • uveden je kriterij vrednotenja nagrade, ki je strokovnemu delavcu kot posamezniku podeljena s strani javnih zavodov iz 28. člena ZOFVI,
 • k ravnateljevi oceni delovne uspešnosti je dodana njegova utemeljitev te ocene, ki vključuje tudi komponento medosebnih odnosov z vsemi deležniki v vzgojno-izobraževalnem procesu in o kateri bo glasoval pristojni strokovni organ,
 • uvedeni sta dve dodatni napredovalni obdobji (dodana 1. maj in 1. oktober),
 • uvedena je kategorije „daljše izobraževanje v trajanju najmanj 24 ur z vključeno uporabo v praksi“.

Zgolj zaradi preglednosti in boljšega razumevanja je spremenjena organizacija vsebine pravilnika. Sistem napredovanja ostaja nespremenjen. Ta se bo lahko spreminjal šele na podlagi Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja v okviru razvojnega projekta.

Zainteresirana javnost lahko posreduje predloge in komentarje na predlog najkasneje do 15. julija 2023 na portalu e-demokracija preko spletnega obrazca na tem portalu.