Skoči do osrednje vsebine

Potrditev smernic za vključevanje enakosti spolov in sodelovanja z nevladnimi organizacijami

Ministrica Tanja Fajon je potrdila Smernice za sodelovanje z nevladnimi organizacijami v mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči in Smernice za vključevanje enakosti spolov v mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, ki pomembno dopolnjujeta Strategijo mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030.

Smernice za sodelovanje z nevladnimi organizacijami (NVO) opredeljujejo sodelovanje Ministrstva za zunanje in evropske zadeve ter drugih resorjev s slovenskimi NVO na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči (MRSHP). NVO so pomembne izvajalke MRSHP, še posebej v regijah, kjer Slovenija nima diplomatskih predstavništev in konzulatov. S smernicami, ki nadomeščajo prejšnje iz leta 2013, želi Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve:

  • okrepiti, nadgraditi in formalizirati sodelovanje med ministrstvi in vladnimi službami in nevladnimi organizacijami. S tem želimo doseči večjo skladnost, uspešnost, učinkovitost, trajnost in preglednost načrtovanja, izvajanja in spremljanja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v partnerskih državah;
  • krepiti nevladne organizacije in se prizadeva za njihovo učinkovito delovanje s krepitvijo vključujočih partnerstev, medsebojne odgovornosti in neodvisnosti nevladnih organizacij.

Hkrati je ministrica potrdila tudi Smernice za vključevanje enakosti spolov v mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Enakost spolov je temeljna človekova pravica in temeljna vrednota Evropske unije ter presečna tema mednarodnega razvojnega sodelovanja RS. S Smernicami se Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve zavezuje, da bo do leta 2030 vsaj 85% razvojnih projektov in programov vključevalo aktivnosti za enakost spolov in opolnomočenje žensk in deklic kot glavni ali pomemben cilj glede na metodologijo Odbora za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

Smernice predstavljajo vodič za vse deležnike in deležnice, ki pripravljajo, izvajajo in spremljajo projekte mednarodnega razvojnega sodelovanje in humanitarne pomoči. Kot take osmišljajo vsebino in vrednote slovenske zakonodaje na področju mednarodnega razvojnega sodelovanje in humanitarne pomoči in enakosti spolov ter sledijo trendom evropskih smernic in načrtov, kot npr. GAP III – Akcijski načrt za enakost spolov.
Trije poglavitni cilji smernic:

  • bolj učinkovito in usmerjeno vključevanje enakosti spolov in opolnomočenja žensk in deklic v vse faze pripravljanja, izvajanja in spremljanja projektov mednarodnega razvojnega sodelovanje in humanitarne pomoči;
  • optimizacija učinkov načrtovanih projektnih dejavnosti na enakost spolov in opolnomočenje žensk in deklic ter jih narediti trajnostne;
  • čim bolje in poenostavljeno približati sam koncept enakosti spolov v razvojnem sodelovanju, da bi se lahko vključil tudi v projekte, kjer se le-ta sicer ni načrtoval kot poglavitni ali pomemben označevalec, s katerim ovrednotimo vpliv posameznega projekta v podporo pomembnejšim politikam mednarodnega razvojnega sodelovanja (glede na metodologijo Odbora za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj).